• Post published:01/10/2013
  • Post category:Lịch thi
Mã kỳ Ngày Tháng Giờ bắt đầu Giờ kết thúc Phòng thi Tên lớp Học kỳ Tên kỳ thi
556 1-Oct-13 2013/10 17:45 19:45 Lab A1307L sem 1 TEST T3: C Practical
596 1-Oct-13 2013/10 9:30 10:30 Class R1306H ACNA TEST T1: CIT
531B 2-Oct-13 2013/10 9:30 10:15 Lab C1208H sem 2 TEST T5: Advanced Java I Theory
545A 2-Oct-13 2013/10 17:45 18:30 Lab A1109L sem3 TEST T3: Windows Forms with C#2 Theory
564 2-Oct-13 2013/10 19:45 20:30 Lab C1207M sem 2 TEST T3: Advanced Java Theory
565 3-Oct-13 2013/10 17:45 19:45 Lab Retake ACCP Các môn thực hành (C, HDJ, SQL, Java, NET)
596 3-Oct-13 2013/10 14:00 14:45 Lab K3CDA01 HV WPSJ Theory
597 3-Oct-13 2013/10 15:00 15:45 Lab K3CDA02 HV WPSJ Theory
566 4-Oct-13 2013/10 19:45 21:45 Lab C1207M sem 2 TEST T4: Java Practical
534B 4-Oct-13 2013/10 9:30 10:15 Lab C1208H sem 2 TEST T6: Advanced Java II Theory
598 4-Oct-13 2013/10 8:00 8:45 Lab K4CDA01 HV XML Theory
540B 5-Oct-13 2013/10 9:30 11:30 Lab C1208H sem 2 TEST T7: Advanced Java Practical
553A 5-Oct-13 2013/10 17:45 19:45 Lab A1109L sem 3 TEST T4: Windows Forms with C#2 Practical
567 5-Oct-13 2013/10 8:30 11:00 Class Entry GMAT & ENGLISH
568 5-Oct-13 2013/10 15:45 16:30 Lab C1106K ACCP TEST T3: WAJS Theory
570 5-Oct-13 2013/10 8:00 8:45 Lab Retake ACCP, ACNA Lý thuyết HNA, ACNA
571 7-Oct-13 2013/10 19:45 20:30 Lab Retake ACCP Lý thuyết India
599 7-Oct-13 2013/10 7:30 9:30 Lab K3CDA02 HV WPSJ Practical
600 7-Oct-13 2013/10 9:30 11:30 Lab K3CDA01 HV WPSJ Practical
569 8-Oct-13 2013/10 15:45 17:45 Lab C1106K ACCP TEST T4: WAJS Practical
572 8-Oct-13 2013/10 17:45 18:30 Lab A1205M sem 2 TEST T5: Advanced Java I Theory
574 9-Oct-13 2013/10 13:30 14:15 Class T1304I sem 1 TEST T2: C Theory
579 9-Oct-13 2013/10 17:45 18:30 Lab A1205M sem 2 TEST T6: Advanced Java II Theory
601 9-Oct-13 2013/10 8:00 10:00 Lab Khóa 3 HV WEB 1 Practical (lần 2)
602 9-Oct-13 2013/10 10:00 10:45 Lab Khóa 3 HV WEB 1 Theory (lần 2)
603 9-Oct-13 2013/10 13:00 15:00 Lab Khóa 4 HV C Practical (lần 3)
604 9-Oct-13 2013/10 15:00 15:45 Lab Khóa 4 HV C Theory (lần 3)
582 10-Oct-13 2013/10 17:45 19:45 Lab Retake ACCP Các môn thực hành (C, HDJ, SQL, Java, NET)
573 11-Oct-13 2013/10 17:45 19:45 Lab A1205M sem 2 TEST T7: Advanced Java Practical
575 11-Oct-13 2013/10 13:30 15:30 Lab T1304I sem 1 TEST T3: C Practical
584 11-Oct-13 2013/10 17:45 18:30 Lab C1109L sem 3 TEST T5: Web Programming 1 Theory
585 11-Oct-13 2013/10 17:45 18:30 Class N1305L ACNA TEST T2: W2K3E Theory
586 12-Oct-13 2013/10 13:30 16:00 Lab Retake ACNA ACNA Practical
576 14-Oct-13 2013/10 8:30 11:00 Lab ACNA N1305L ACNA TEST T3: W2K3E Practical
577 15-Oct-13 2013/10 Lab C1109L sem 3 TEST T6: Web Programming 1  Practical
578 15-Oct-13 2013/10 8:30 11:00 Class Entry GMAT & ENGLISH
587 15-Oct-13 2013/10 8:00 8:45 Lab Retake ACCP Lý thuyết India
605 16-Oct-13 2013/10 8:00 10:00 Lab Khóa 3 HV WEB 2 Practical (lần 2)
606 16-Oct-13 2013/10 10:00 10:45 Lab Khóa 3 HV WEB 2 Theory (lần 2)
588 17-Oct-13 2013/10 15:45 16:30 Lab Retake ACCP, ACNA Lý thuyết HNA, ACNA
607 17-Oct-13 2013/10 13:30 15:30 Lab Khóa 2 HV XMJ Practical (lần 4)
608 17-Oct-13 2013/10 15:30 16:15 Lab Khóa 2 HV XMJ Theory (lần 4)
609 17-Oct-13 2013/10 13:30 15:30 Lab Khóa 4 HV HDJ&DW Practical (lần 3)
610 17-Oct-13 2013/10 15:30 16:15 Lab Khóa 4 HV HDJ&DW Theory (lần 3)
589 19-Oct-13 2013/10 15:45 17:45 Lab Retake ACCP Các môn thực hành (C, HDJ, SQL, Java, NET)
611 19-Oct-13 2013/10 Khóa 1,2 + Học lại Bảo vệ lại ĐA sem 4
612 21-Oct-13 2013/10 8:00 8:45 Lab K3CDA01 HV WAJS Theory
613 21-Oct-13 2013/10 10:00 10:45 Lab K3CDA02 HV WAJS Theory
590 22-Oct-13 2013/10 9:30 10:15 Lab C1208H sem 2 TEST T8: Programming in C# Theory
591 23-Oct-13 2013/10 13:30 16:00 Lab Retake ACNA ACNA Practical
614 23-Oct-13 2013/10 8:00 10:00 Lab Khóa 3 HV WFC# 1 Practical (lần 4)
615 23-Oct-13 2013/10 10:00 10:45 Lab Khóa 3 HV WFC# 1 Theory (lần 4)
580 24-Oct-13 2013/10 9:30 11:30 Lab C1208H sem 2 TEST T9: Programming in C# Practical
616 24-Oct-13 2013/10 13:30 15:30 Lab Khóa 4 HV RDB Practical (lần 1)
617 24-Oct-13 2013/10 15:30 16:15 Lab Khóa 4 HV RDB Theory (lần 1)
581 25-Oct-13 2013/10 8:30 11:00 Class Entry GMAT & ENGLISH
597 25-Oct-13 2013/10 9:30 10:15 Class R1306H ACNA TEST T2: W2K3E Theory
592 26-Oct-13 2013/10 13:30 14:15 Lab C1204I ACCP TEST T5: Web Programming 1 Theory
618 26-Oct-13 2013/10 Khóa 3 Bảo vệ lại ĐA Sem 2
583 29-Oct-13 2013/10 13:30 15:30 Lab C1204I ACCP TEST T6: Web Programming 1  Practical
593 29-Oct-13 2013/10 15:45 16:30 Lab Retake ACCP Lý thuyết India
598 29-Oct-13 2013/10 13:30 16:00 Lab ACNA R1306H ACNA TEST T3: W2K3E Practical
594 31-Oct-13 2013/10 15:45 16:30 Lab C1106K ACCP TEST T5: EJB Theory
595 31-Oct-13 2013/10 17:45 19:45 Lab Retake ACCP Các môn thực hành (C, HDJ, SQL, Java, NET)

Lịch thi học viên tháng 10/2013