Lịch thi học viên Tháng 10/2010

Lịch thi học viên Tháng 10/2010

Mã kỳ thi Ngày Bắt đầu Kết thúc Địa điểm Lớp Kỳ học Môn
56 Nguyễn Chí Thanh
461 01/10 14:00   Lab Retake   Các môn lý thuyết ACCP i7.1
447A 01/10 20:00 21:00 Lab 4 A0902M Sem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory
462 02/10 07:30 11:30   T0912H Sem 1 Project Evaluation
463 02/10 15:45 16:30 Lab 1 C0909K Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
464 02/10 18:00 18:45 Lab 4 C0808L Sem 3 Test T7: Programming Web Services in .NET + AFSS Theory
465 02/10       C0812K   eProject Evaluation
516 04/10 08:30   Class Entry   Hướng dẫn thi đầu vào
466 04/10 15:45 17:45 Lab 1 C0909K Sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
467 04/10 17:45 19:45 Lab Retake   Các môn Sem 1, Java
517 05/10 08:30   Class Entry   Entry Exam
517 05/10 08:30   Class Entry   Entry Exam
517 05/10 08:30   Class Entry   Entry Exam
468 05/10 09:30 10:15 Class 3 T1003H Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
469 05/10 17:45 18:30 Lab A0810L Sem 3 Test T1: Windows Forms with C# Theory
470 05/10 19:45 21:45 Lab 4 A0902M Sem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical
471 06/10 07:30 08:15 Lab 4 C0811G Sem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory
472 06/10 09:30 11:30 Lab 3 T1003H Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
473 06/10 17:45 19:45 Lab 4 C0808L Sem 3 Test T8: Programming Web Services in .NET + AFSS Practical
474 07/10 18:00 18:45 Lab 4 C0903L Sem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory
475 07/10 19:45 20:30 Lab C0811M Sem 3 Test T1: Windows Forms with C# Theory
476 08/10 17:45 19:45 Lab A0810L Sem 3 Test T2: Windows Forms with C# Practical
477 09/10 07:30 09:30 Lab 4 C0811G Sem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical
478 09/10 07:30 08:15 Lab 1 C0906G Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
479 09/10 17:45 19:45 Lab 4 C0903L Sem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical
481 11/10 19:45 21:45 Lab C0811M Sem 3 Test T2: Windows Forms with C# Practical
482 12/10 13:30 14:15 Lab C0910I Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
530 12/10 13:30     FC's   Giảng thử
483 12/10 19:45 20:30 Lab C0908M Sem 2 Test T3: XML Theory
484 13/10 07:30 09:30 Lab 1 C0906G Sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
485 13/10 09:30 10:15 Lab 1 A0809H Sem 3 Test T5: Advanced Features of ASP.NET Theory
486 13/10 13:30 15:30 Lab C0910I Sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
487 13/10 18:00 18:45 Lab 4 A0805L Sem 3 Test T7: Programming Web Services in .NET + AFSS Theory
488 13/10 19:45 20:30 Lab A0909M Sem 2 Test T4: SQL Server Database Theory
480A 14/10 09:30 10:15 Lab C0810H Sem 3 Test T3: ASP.NET Theory
490 14/10 13:30 14:15 Class T1008I Sem 1 Test T2: C Theory
491 15/10 14:00 14:45 Lab 1 C0904I Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
492 15/10 17:45 19:45 Lab Retake   Các môn SQL, .Net
493 15/10 17:45 18:30 Lab C0801L Sem 4 Test T1: WPSJ Theory
526 16/10 08:00   HV HVKTQS   HDJ Practical
494 16/10 09:30 11:30 Lab 1 A0809H Sem 3 Test T6: Advanced Features of ASP.NET Practical
495 16/10 13:30 15:30 Lab 1 C0904I Sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
496 16/10 13:30 14:30 Lab C0910I Sem 2 Test T1: Java Theory
497 16/10 13:30 15:30 Lab T1008I Sem 1 Test T3: C Practical
499 16/10 17:45 19:45 Lab 4 A0805L Sem 3 Test T8: Programming Web Services in .NET + AFSS Practical
500 16/10 19:45 21:45 Lab A0909M Sem 2 Test T5: SQL Server Database Practical
531 16/10       Retake   eProject Evaluation
527 18/10 07:30 08:15 Class T1010G Sem 1 Test T1: CF Theory
489A 18/10 09:30 11:30 Lab C0810H Sem 3 Test T4: ASP.NET Practical
501 19/10 07:30 08:15 Lab A0910G Sem 2 Test T1: Java Theory
502 19/10 13:30 15:30 Lab C0910I Sem 2 Test T2: Java Practical
503 19/10 17:45 19:45 Lab C0801L Sem 4 Test T2: WPSJ Practical
505 21/10 17:45 18:30 Lab A0803L Sem 4 Test T1: WPSJ Theory
506 22/10 07:30 09:30 Lab A0910G Sem 2 Test T2: Java Practical
498B 22/10 14:00 14:45 Class 3 T1005I Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
507 22/10 14:00   Lab Retake   Các môn lý thuyết ACCP i7.1
508 23/10 07:30   Class A0709L Sem 4 eProject Evaluation
509 23/10 07:30   Class C0711G Sem 4 eProject Evaluation
518 23/10 08:30   Class Entry   Hướng dẫn thi đầu vào
504B 23/10 13:30 15:30 Lab 3 T1005I Sem 1 Test T5: HDJ & DW8 Practical
510 23/10 19:45 20:30 Lab 1 C1004M Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
519 25/10 08:30   Class Entry   Entry Exam
511 25/10 17:45 19:45 Lab A0803L Sem 4 Test T2: WPSJ Practical
520A 27/10 14:00   HV C0901QI Sem 2 Test T1: Java Theory
521A 27/10 15:00   HV C0902QK Sem 2 Test T1: Java Theory
513 27/10 19:45 21:45 Lab 1 C1004M Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
524A 29/10 08:00   HV C0903QG Sem 2 Test T1: Java Theory
525A 29/10 09:00   HV C0904QH Sem 2 Test T1: Java Theory
514 29/10 17:45 19:45 Lab Retake   Các môn Sem 1, Java
522A 30/10 13:00   HV C0901QI Sem 2 Test T2: Java Practical
523A 30/10 15:45   HV C0902QK Sem 2 Test T2: Java Practical
515 30/10 17:45 19:45 Lab Retake   Các môn SQL, .Net
532 30/10 08:00     A0709K Sem 4 eProject Evaluation
533 30/10 08:00     C0709L Sem 4 eProject Evaluation
19 Nguyễn Trãi 
250 01/10 15:45 16:30 Class 2 T1009K Sem 1 Test T1: CF Theory
248A 04/10 07:30 08:15 Class 3 N0912G ACNA Test T8: ISA Theory
249A 04/10 19:45 20:30 Class 3 N1008M ACNA Test T1: CIT Theory
251 04/10 17:45 18:30 Lab3 A1005L Sem 1 Test E1: English Test
255A 05/10 09:30 10:15 ACNA 2 N1007H ACNA Test T2: W2K3E Theory
247A 06/10 19:45 20:30 Class 3 N0910M ACNA Test T8: ISA Theory
253A 06/10 07:30 10:00 Lab ACNA N0912G ACNA Test T9: ISA Practical
256 06/10 13:30 14:15 Lab 1 C0911I Sem 2 Test T1: Java Theory
259 07/10 13:30 15:30 Lab 1 C0911I Sem 2 Test T2: Java Practical
260A 07/10 07:30 10:00 ACNA 2 N1007H ACNA Test T3: W2K3E Practical
264 08/10 17:45 18:30 Lab 1 C0908L Sem 2 Test T4: SQL Server Database Theory
265 09/10 13:30 14:15 Lab 1 C0911I Sem 2 Test T3: XML Theory
266 09/10 13:00 15:30 Lab ACNA Retake ACNA ACNA practical
267 09/10 08:00   Class 1 C0805H Sem 3 Project Evaluation
268 09/10 13:00   Class 1 C0710L Sem 4 Project Evaluation
252B 11/10 07:30 10:00 Lab ACNA N0910M ACNA Test T9: ISA Practical
254B 11/10 15:45 16:30 Class 3 N1005K ACNA Test T4: W2K3I Theory
258A 11/10 17:45 18:30 Class 3 N1006L ACNA Test T2: W2K3E Theory
261A 12/10 17:45 18:30 Lab 1 A0905L sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
262 12/10 19:45 20:30 Lab 3 C0905M sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
272 12/10 17:45 19:45 Lab 1 C0908L Sem 2 Test T5: SQL server Database Practical
257B 13/10 07:30 10:00 Lab ACNA N1005K ACNA Test T5: W2K3I Practical
263A 13/10 13:00 15:30 Lab ACNA N1006L ACNA Test T3: W2K3E Practical
273 13/10 09:30 10:15 Lab 3 C0909H sem 2 Test T1: Java Theory
292 13/10 08:30 10:30 Class 1 Entry   Hướng dẫn thi đầu vào
269A 15/10 17:45 19:45 Lab 1 A0905L sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
270 15/10 19:45 21:45 Lab 3 C0905M sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
293 15/10 08:30 11:30 Class 1 Entry   Entry Exam
296 15/10 17:00 20:00 Class 1 Entry   Entry Exam
276 16/10 19:45 20:30 Lab 1 A0911M Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
277 16/10 09:30 11:30 Lab 3 C0909H sem 2 Test T2: Java Practical
278 16/10 17:45 19:45 Lab 3 Retake ACCP Các môn thực hành sem 1 ACCPi7.1
279 18/10 17:45 18:30 Lab3 A1005L Sem 1 Test T1: CF Theory
280 18/10 15:45 16:30 Lab 3 Retake ACCP Các môn lý thuyết sem 1 ACCPi7.1
271B 19/10 19:45 20:30 Class 3 N1005M ACNA Test T4: W2K3I Theory
275A 19/10 19:45 20:30 Lab 1 A0808M Sem 3 Test T5: Advanced Features of ASP.Net Theory
282 20/10 19:45 21:45 Lab 1 A0911M Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
283 20/10 17:45 18:30 Lab 2 C0808L Sem 3 Test T3: ASP.NET Theory
274B 21/10 13:00 15:30 Lab ACNA N1005M ACNA Test T5: W2K3I Practical
294 21/10 15:45 16:30 Lab 1 A0910K Sem 2 Test T4: SQL Server Database Theory
281A 22/10 19:45 21:45 Lab 1 A0808M Sem 3 Test T6: Advanced Features of ASP.Net Practical
284 22/10 15:45 17:45 Lab 3 Retake ACCP Java &.Net Practical ( ACCPi7.1)
285 23/10 17:45 19:45 Lab 2 C0808L Sem 3 Test T4: ASP.NET Practical
295 26/10 15:45 17:45 Lab 1 A0910K Sem 2 Test T5: SQL server Database Practical
298 27/10 19:45 20:30 Lab 1 C0905M sem 2 Test T8: Programming in C# Theory (Retake)
287 28/10 17:45 18:30 Lab 3 Retake ACCP ACCP 2003, ACCP2005 & ACNA Theory
288 29/10 07:30 09:30 Lab 1 A1005G Sem 1 Test T3: C Practical
289 30/10 08:00   Class 1 C0710PG Sem 4 Project Evaluation
290 30/10 08:00   Class 1 A0805H Sem 3 Project Evaluation
291 30/10 17:45 19:45 Class 3 Retake ACCP ACCP 2003 & ACCP 2005 Practical