Lịch thi học viên Tháng 10 / 2011

Mã kỳ thi Ngày thi Bắt đầu Kết thúc Địa điẻm Lớp Kỳ học Môn
19 Nguyễn Trãi
336 1/10 09:30 11:30 Lab 1 A1009H Sem 2 Test T5: SQL Server Database Practical
331A 3/10 17:45 19:45 Lab 1 A1005L Sem 2 Test T2: Java Practical
329A 3/10 09:30 10:15 Class 3 N1102H ACNA Test T4: W2K3I Theory
338 3/10 15:45 16:30 Class 3 T1102K Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
332A 4/10 07:30 08:15 Lab 1 A1005G Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
339 4/10 17:45 19:45 Lab 1 A0905L Sem 3 Test T8: Programming Web Services in .Net + AFSS Practical
340 5/10 08:30 11:00 Class 2 Entry Entry Entry
333A 5/10 07:30 11:00 ACNA1 N1102H ACNA Test T5: W2K3I Practical
341 5/10 15:45 17:45 Lab 1 T1102K Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
342 5/10 17:45 18:30 Class 3 N1101L ACNA Test T4: W2K3I Theory
343 5/10 17:45 19:45 Lab 1 C1101L Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
337A 6/9 17:45 19:45 Lab 1 C1101L Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
344 6/10 19:45 20:30 Class 3 N1106M ACNA Test T1: CIT Theory
333A 7/10 19:45 20:30 Lab 1 C0905M Sem 3 Test T7: Programming web services in .Net + AFSS Theory
345 7/10 07:30 09:30 Lab 1 A1005G Sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
346 7/10 13:30 16:00 ACNA1 N1101L ACNA Test T5: W2K3I Practical
347 8/10 19:45 20:30 Lab 1 C1010M Sem 2 Test T1: Java Theory
348 10/10 19:45 21:45 Lab 1 C1010M Sem 2 Test T2: Java Practical
349 10/10 19:45 20:30 Lab 1 C1007M Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
350 11/10 19:45 21:45 Lab 1 C0905M Sem 3 Test T8: Programming Web Services in .Net + AFSS Practical
351 11/10 07:30 11:00 Lab 1 Rtake ACNA Các môn ACNA Practical
352 13/10 19:45 21:45 Lab 1 C1007M Sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical
353 13/10 14:30 15:30 Lab 1 Rtake ACCP Các môn ACCP17.1 Theory
354 15/10 08:30 11:00 Class 2 Entry Entry Entry
355 15/10 13:30 15:30 Lab 1 Rtake ACCP Các môn Java Practical
356 18/10 17:45 18:30 Class 3 R1101L ACNA Test T2: W2K3E Theory
357 18/10 09:30 11:30 Lab 1 Rtake ACCP Các môn .Net Practical
358 19/10 13:30 16:00 ACNA2 R1101L ACNA Test T3: W2K3E Practical
359 20/10 13:30 15:30 Lab 1 Rtake ACCP Các môn SQL Practical
360 21/10 14:30 15:30 Lab 1 Rtake ACCP Các môn ACCP India Theory
361 22/10 19:45 20:30 Lab 1 A0911M Sem 2 Test T6: DCJ Theory
362 25/10 08:30 11:00 Class 2 Entry Entry Entry
363 25/10 15:45 16:30 Lab 1 C1009K Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
364 25/10 09:30 10:30 Lab 1 Rtake ACCP Các môn C và HDJ Practical
365 26/10 19:45 21:45 Lab 1 A0911M Sem 2 Test T7: DCJ Practical
366 28/10 07:30 8:15 Lab 1 A1005G Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
367 28/10 15:45 17:45 Lab 1 C1009K Sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical
368 28/10 17:45 18:30 Lab 1 Rtake ACCP&ACNA ACNA Theory+ ACCP 2003 Theory+ ACCP 2005 Theory
369 29/10 15:45 16:30 Lab 1 C1009K Sem 2 Test T6: DCJ Theory
370 31/10 07:30 09:30 Lab 1 A1005G Sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical
371 31/10 15:45 16:30 Lab 1 A0910K Sem 3 Test T3: ASP.Net Theory
127  Nguyễn Chí Thanh
494 01/10 07:30   HV HVKTQS-K1 Sem 2 PCS Theory
495 01/10 09:00   HV HVKTQS-K1 Sem 2 PCS Practical
493A 01/10     19NT C1005I Sem 2 eProject Evaluation
488A 03/10 09:30 10:15 19NT C0912H Sem 3 Test T1: Windows Forms with C# Theory
497 03/10 13:30 15:30 19NT C1008I Sem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical
483A 04/10 07:30 09:30 19NT C1008G Sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
491A 04/10 17:45 18:30 19NT A0810L Sem 4 Test T6: XMJ & DWSJ Theory
486A 05/10 15:45 16:30 19NT C0909K Sem 3 Test T7: Programming Web Services in .NET + AFSS Theory
496A 06/10 09:30 11:30 19NT C0912H Sem 3 Test T2: Windows Forms with C# Practical
482A 06/10 19:45 20:30 19NT C0811M Sem 4 Test T6: XMJ & DWSJ Theory
498A 07/10 17:45 19:45 19NT A0810L Sem 4 Test T7: XMJ & DWSJ Practical
525 08/10 07:30     HVKTQS-K1   ACS Theory
526 08/10 08:30     HVKTQS-K1   ACS Practical
503A 08/10 15:45 17:45 19NT C0909K Sem 3 Test T8: Programming Web Services in .NET + AFSS Practical
499A 08/10 19:45 20:30 19NT A0909M Sem 3 Test T3: ASP.NET Theory
487B 10/10 07:30 08:15 19NT A0909G Sem 3 Test T5: Advanced Features of ASP.NET Theory
489A 10/10 19:45 21:45 19NT C0811M Sem 4 Test T7: XMJ & DWSJ Practical
490B 11/10 07:30 08:15 19NT A0910G Sem 3 Test T5: Advanced Features of ASP.NET Theory
500A 11/10 09:30 10:15 19NT A0811H Sem 4 Test T4: EJB Theory
501A 12/10 19:45 21:45 19NT A0909M Sem 3 Test T4: ASP.NET Practical
475B 12/10 19:45 20:30 19NT C1004M Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
502A 13/10 07:30 09:30 19NT A0909G Sem 3 Test T6: Advanced Features of ASP.NET Practical
504A 14/10 07:30 09:30 19NT A0910G Sem 3 Test T6: Advanced Features of ASP.NET Practical
505A 14/10 09:30 11:30 19NT A0811H Sem 4 Test T5: EJB Practical
506A 15/10 07:30 08:15 19NT C1010G Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
527 15/10 07:30     HVKTQS-K1   WF Theory
528 15/10 08:30     HVKTQS-K1   WF Practical
529 15/10 13:00     HVKTQS-K2   RDBMS Theory
530 15/10 13:30     HVKTQS-K2   RDBMS Practical
480B 15/10 19:45 21:45 19NT C1004M Sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
508 17/10 19:45 20:30 19NT A1103M Sem 1 Test T2: C Theory
507A 19/10 07:30 09:30 19NT C1010G Sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
531 19/10 08:30     C0904QH   WPSJ Theory
532 19/10 09:30     C0905QG   WPSJ Theory
533 19/10 14:00     C0902QK   WPSJ Theory
534 19/10 15:00     C0903QG & C0901QI   WPSJ Theory
535 20/10 07:30     C0904QH   WPSJ Practical
536 20/10 09:30     C0905QG   WPSJ Practical
537 20/10 13:00     C0902QK   WPSJ Practical
538 20/10 15:00     C0903QG & C0901QI   WPSJ Practical
512 20/10 19:45 21:45 19NT A1103M Sem 1 Test T3: C Practical
547 22/10 15:45 16:30 19NT C1011K Sem 2 Test T4: SQL Server Database Theory
510A 22/10 17:45 18:30 19NT C1008L Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
549 22/10       A0809H Sem 4 eProject Evaluation
550 22/10       C0810H Sem 4 eProject Evaluation
539 25/10 08:00     C1003QH   JAVA Theory
540 25/10 09:00     C1001QG   JAVA Theory
509A 25/10 09:30 10:15 19NT C1009H Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
541 25/10 10:00     C1002QG   JAVA Theory
548 25/10 15:45 17:45 19NT C1011K Sem 2 Test T5: SQL Server Database Practical
542 26/10 14:00     K2CDA02   JAVA Practical
514A 26/10 17:45 19:45 19NT C1008L Sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
543 27/10 07:30     K2CDA03   JAVA Practical
544 27/10 09:45     K2CDA01   JAVA Practical
516A 28/10 07:30 08:15 19NT C1008G Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
513A 28/10 09:30 11:30 19NT C1009H Sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical
517A 28/10 17:45 18:30 19NT C0810L Sem 4 Test T4: EJB Theory
545 29/10 07:30     HVKTQS-K1   ASPN Theory
546 29/10 08:30     HVKTQS-K1   ASPN Practical