• Post category:Lịch thi
Mã kỳ thi Ngày Bắt đầu Kết thúc Địa điểm Lớp Kỳ học Môn
19 Nguyễn Trãi – Ngã Tư Sở – Thanh Xuân – Hà Nội.
376 04/09 07:30 09:30 19NT C1010G Sem 3 Test T8: PWSN Practical
377 05/09 19:45 20:15 19NT C0908M Sem 4 Test T4: EJB Theory
378 06/09 13:30 19NT HVKTQS -K2 Sem 3 WF Practical (lần 3)
379 06/09 15:30 19NT HVKTQS -K2 Sem 3 WF Theory (lần 3)
380 07/09 14:00 19NT C1001QG K2CDA01 AASP Theory
381 07/09 15:00 19NT C1002QG K2CDA02 AASP Theory
382 07/09 16:00 19NT C1003QH K2CDA03 AASP Theory
383 08/09 19:45 21:45 19NT C0908M Sem 4 Test T5: EJB Practical
384 08/09 19NT HVKTQS -K1 Sem 234 Bảo vệ lại ĐA sem2, sem 3,4
385 10/09 10:00 12:00 19NT T1112H Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
386 10/09 13:00 19NT C1003QH K2CDA03 AASP Pactical
387 10/09 15:00 19NT C1001QG K2CDA01 AASP Pactical
388 10/09 17:00 19NT C1002QG K2CDA02 AASP Pactical
389 11/09 07:30 19NT C1109G Sem 2 Test T3: GAJ Theory
390 12/09 19:45 20:15 19NT C1004M Sem 3 Test T3: ASP & DHA Theory
391 12/09 09:30 10:15 19NT C0912H Sem 4 Test T6: XMJ & DWSJ Theory
392 12/09 10:00 10:45 19NT T1112H Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
393 13/09 07:30 19NT C1109G Sem 2 Test T4: Java & GAJ Practical
394 13/09 13:30 19NT HVKTQS -K2 Sem 3 ASPN Practical (lần 2)
395 13/09 15:30 19NT HVKTQS -K2 Sem 3 ASPN Theory (lần 2)
396 14/09 19:45 21:45 19NT C1004M Sem 3 Test T4: ASPN Practical
350A 14/09 10:00 12:00 19NT T1112H Sem 1 Test E1: English
397 15/09 09:30 11:30 19NT C0912H Sem 4 Test T7: XMJ & DWSJ Practical
398 15/09 19:45 20:30 19NT A0909M Sem 4 Test T6: XMJ & DWSJ Theory
399 19/09 19:45 21:45 19NT A0909M Sem 4 Test T7: XMJ & DWSJ Practical
400 20/09 13:30 19NT HVKTQS -K2 Sem 2 PCS Practical (lần 4)
401 20/09 15:30 19NT HVKTQS -K2 Sem 2 PCS Theory (lần 4)
402 20/09 15:30 19NT HVKTQS -K2 Sem 2 XML Theory  (lần 5)
403 20/09 08:00 19NT HVKTQS -K3 Sem 1 HDJ&DW Practical (lần 2)
404 20/09 10:00 19NT HVKTQS -K3 Sem 1 HDJ&DW Theory (lần 2)
405 22/09 13:30 19NT C1109L Sem 1 Project Evaluation
406 22/09 19NT HVKTQS -K2 Sem 12 Bảo vệ lại ĐA sem 1,2
407 28/09 08:00 19NT HVKTQS -K3 Sem 1 RDB Practical (lần 2)
408 28/09 10:00 19NT HVKTQS -K3 Sem 1 RDB Theory (lần 2)
255 5-Sep-2012 13:30 Lab 1 Retake ACCP Lý thuyết HNA
256 6-Sep-2012 13:30 Lab ACNA R1207L ACNA Test T3: W2K3E Practical
257 6-Sep-2012 13:30 Lab 1 Retake ACCP Các môn thực hành C, HDJ
258 8-Sep-2012 17:45 19:45 Lab 1 C1101L Sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical
259 8-Sep-2012 17:45 18:30 Lab 1 A1005L sem 3 Test T5: Advanced Features of ASP.NET Theory
260 8-Sep-2012 15:45 Lab 1 Retake ACCP Các môn thực hành Java
261 10-Sep-2012 19:45 20:30 A1205M sem 1 Test T1: CF Theory
262 10-Sep-2012 07:30 Lab 1 Retake ACCP Các môn thực hành SQL
263 12-Sep-2012 17:45 19:45 Lab 1 A1005L sem 3 Test T6: Advanced Features of ASP.NET Practical
264 12-Sep-2012 13:30 Lab 1 Retake ACCP Các môn thực hành .Net
265 15-Sep-2012 8:30 11:30 Class2 Entry Thi đầu vào
266 15-Sep-2012 07:30 Lab 1 Retake ACCP Lý thuyết India i7.1
267 18-Sep-2012 15:45 Lab 1 Retake ACCP Các môn thực hành C, HDJ, SQL
268 20-Sep-2012 17:45 18:30 Lab 1 C1203L Sem 1 Test T4: HDJ & DW Theory
269 20-Sep-2012 17:45 Lab 1 Retake ACCP Các môn thực hành Java
270 21-Sep-2012 13:30 Lab 1 Retake ACCP Lý thuyết HNA, ACNA Theory
271 22-Sep-2012 13:30 Lab ACNA Retake ACNA ACNA Practical
272 24-Sep-2012 17:45 19:45 Lab 1 C1203L Sem 1 Test T5: HDJ&DW Practical
273 25-Sep-2012 8:30 11:30 Class2 Entry Thi đầu vào
274 25-Sep-2012 17:45 Lab 1 Retake ACCP Các môn thực hành .Net
275 26-Sep-2012 19:45 20:30 Lab 1 C1010M sem 3 Test T1: Windows Forms with C# Theory
276 26-Sep-2012 07:30 Lab 1 Retake ACCP Lý thuyết India i7.1
277 28-Sep-2012 9:30 10:15 Lab 1 A1009H sem 3 Test T1: Windows Forms with C# Theory
278 28-Sep-2012 13:30 Retake ACCP Java &.Net Practical
279 29-Sep-2012 19:45 21:45 Lab 1 C1010M sem 3 Test T2: Windows Forms with C# Practical