• Post category:Lịch thi
Mã kỳ Ngày Tháng Giờ bắt đầu Giờ kết thúc Phòng thi Tên lớp Học kỳ Tên kỳ thi
407 6-Jul-2013 2013/7 8:30 10:40 Class Entry Gmat & English
370B 9-Jul-2013 2013/7 17:45 18:30 Class N1302L ACNA TEST T2: W2K3E Theory
408 9-Jul-2013 2013/7 7:30 8:15 Retake ACCP Lý thuyết India
361A 10-Jul-2013 2013/7 13:30 15:30 Lab T1211I ACCP TEST T5: HDJ & DW8 Practical
409 10-Jul-2013 2013/7 7:30 9:30 Retake ACCP C, HDJ.SQL Practical
371B 11-Jul-2013 2013/7 17:45 19:45 Lab N1302L ACNA TEST T3: W2K3E Practical
410 11-Jul-2013 2013/7 A1109L eProject sem 2 (deadline)
411 12-Jul-2013 2013/7 17:45 18:30 Lab A1205M sem 2 TEST T2: Java I Theory
412 12-Jul-2013 2013/7 13:30 14:15 Retake ACCP Lý thuyết India
413 13-Jul-2013 2013/7 13:30 15:30 Retake ACCP Java & .NET Practical
414 15-Jul-2013 2013/7 8:00 8:45 Lab K4CDA01 HV HDJ &DW Theory
415 15-Jul-2013 2013/7 7:30 8:15 Retake Lý thuyết HNA (ACCP & ACNA)
416 16-Jul-2013 2013/7 17:45 18:15 Lab C1203L sem 2 TEST T5: Advanced Java I Theory
417 16-Jul-2013 2013/7 19:45 20:15 C1010M sem 4 TEST T4: EJB Theory
418 17-Jul-2013 2013/7 17:45 18:30 Class N1207L & R1208K ACNA adv Test T6: ISA Theory
419 17-Jul-2013 2013/7 17:45 18:30 Lab C1101L sem 3 TEST T7: Programming Web Services in .NET + AFSS Theory
420 17-Jul-2013 2013/7 8:00 10:00 Lab K4CDA01 HV HDJ &DW Theory
421 17-Jul-2013 2013/7 8:30 10:40 Class Entry Gmat & English
422 18-Jul-2013 2013/7 8:00 11:00 Retake ACNA ACNA Practical
423 19-Jul-2013 2013/7 8:30 11:00 N1207L & R1208K ACNA adv Test T7: ISA Practical
424 19-Jul-2013 2013/7 17:45 18:15 Lab C1203L sem 2 TEST T6: Advanced Java II Theory
425 19-Jul-2013 2013/7 19:45 21:45 Lab C1010M sem 4 TEST T5: EJB Practical
426 20-Jul-2013 2013/7 C1207M sem 1 Project Evaluation
427 20-Jul-2013 2013/7 17:45 19:45 Lab C1101L sem 3 TEST T8: Programming Web Services in .NET + AFSS  Practical
428 22-Jul-2013 2013/7 17:45 18:30 Lab Retake ACCP Lý thuyết India
429 23-Jul-2013 2013/7 17:45 19:45 Lab C1203L sem 2 TEST T7: Advanced Java Practical
430 23-Jul-2013 2013/7 7:30 9:30 Lab Retake ACCP C, HDJ.SQL Practical
431 24-Jul-2013 2013/7 19:45 20:15 Lab A1103M sem 3 TEST T7: Web Programming 2 Theory
432 24-Jul-2013 2013/7 17:45 18:15 Lab Retake Lý thuyết HNA (ACCP & ACNA)
433 25-Jul-2013 2013/7 13:30 14:30 Class T1211I ACCP TEST E1: English Test
434 25-Jul-2013 2013/7 9:30 10:15 Lab C1207H sem 2 TEST T5: Advanced Java I Theory
435 25-Jul-2013 2013/7 9:30 10:15 Lab C1208H sem 2 TEST T2: Java I Theory
436 25-Jul-2013 2013/7 7:30 9:30 Lab Retake ACCP Java & .NET Practical
437 25-Jul-2013 2013/7 8:30 10:40 Class Entry Gmat & English
438 26-Jul-2013 2013/7 8:00 11:00 Lab ACNA Retake ACNA ACNA Practical
439 27-Jul-2013 2013/7 19:45 21:45 Lab A1103M sem 3 TEST T8: Web Programming 2  Practical
440 27-Jul-2013 2013/7 13:30 15:30 lab Retake ACCP Lý thuyết India