• Post category:Lịch thi
Mã kỳ thi Ngày Bắt đầu Kết thúc Địa điểm Lớp Kỳ học Môn
127 Nguyễn Chí Thanh
267 02/07 07:30 HV C1001QG Sem 3 ASPN Practical
268 02/07 09:45 HV C1003QH Sem 3 ASPN Practical
269 02/07 14:00 HV C1002QG Sem 3 ASPN Practical
270 03/07 07:30 09:30 19NT C1010G Sem 3 Test T4: ASPN Practical
282 03/07 13:30 19NT Retake ACCP Các môn lý thuyết HNA
283 04/07 10:00 19NT Retake Sem1,2 Các môn thực hành SQL
241A 04/07 13:30 14:15 127NCT C1008I Sem 3 Test T5: Advanced Features of ASP.NET Theory
284 05/07 10:00 19NT Retake Sem2,3,4 Các môn thực hành Java, .Net
228A 06/07 08:00 08:45 19NT A0909G & A0910G Sem 4 Test T4: EJB Theory
297A 06/07 08:00 HV Retake-HV Sem 2 ACS Practical (lần 1)
296A 06/07 10:00 HV Retake-HV Sem 2 ACS Theory (lần 1)
286 06/07 13:30 HV Retake-HV Sem 3 PWSN & AFSS Practical  (lần 3)
285 06/07 15:30 HV Retake-HV Sem 3 PWSN & AFSS Theory  (lần 3)
232A 06/07 17:45 18:30 19NT A1109L Sem 1 Test T4: HDJ & DW8 Theory
237A 07/07 08:00 19NT T1109G Sem 1 Project Evaluation
242A 07/07 13:30 15:30 127NCT C1008I Sem 3 Test T6: Advanced Features of ASP.NET Practical
288 09/07 13:30 HV Retake-HV Sem 4 EJB Practical (lần 3)
287 09/07 15:00 HV Retake-HV Sem 4 EJB Theory (lần 3)
229A 10/07 08:00 10:00 19NT A0909G & A0910G Sem 4 Test T5: EJB Practical
236A 10/07 17:45 19:45 19NT A1109L Sem 1 Test T5: HDJ & DW8 Practical
307A 10/07 19:45 19NT A1103M Test T3: XML Theory
271 11/07 15:45 19NT C1106K Sem 2 Test T1: Java Theory
272 12/07 09:30 10:15 127NCT C0912H Sem 4 Test T3: WAJS Theory
295A 13/07 08:00 HV Retake-HV Sem 3 WF Practical (lần 1)
294A 13/07 10:00 HV Retake-HV Sem 3 WF Theory (lần 1)
290 13/07 13:30 HV Retake-HV Sem 4 XMJ&DWSJ Practical  (lần 2)
289 13/07 15:30 HV Retake-HV Sem 4 XMJ&DWSJ Theory (lần 2)
292 16/07 13:30 HV Retake-HV Sem 3 PWSN & AFSS Practical  (lần 4)
291 16/07 15:30 HV Retake-HV Sem 3 PWSN & AFSS Theory  (lần 4)
210A 17/07 17:45 19:45 19NT C1109L Sem 1 Test T7: RDBMS & DDSQL Theory
273 18/07 19:45 20:15 19NT C0908M Sem 4 Test T1: WPSJ Theory
274 18/07 19:45 20:30 19NT A0909M Sem 4 Test T3: WAJS Theory
306 19/07 07:30 HV Retake-HV Sem 1 C Practical (lần 4)
304 19/07 09:30 HV Retake-HV Sem 1 CF Theory (lần 4)
305 19/07 09:30 HV Retake-HV Sem 1 C  Theory (lần 4)
300 20/07 08:00 HV Retake-HV Sem 2 PCS Practical (lần 2)
298 20/07 10:00 HV Retake-HV Sem 2 XML Theory  (lần 3)
299 20/07 10:00 HV Retake-HV Sem 2 PCS Theory (lần 2)
275 21/07 19:45 21:45 19NT C0908M Sem 4 Test T2: WPSJ Practical
303 21/07 19NT Retake-HV Bảo vệ lại ĐA sem 1
276 24/07 10:00 10:45 19NT T1112H Sem 1 Test T4: HDJ & DW8 Theory
277 25/07 19:45 20:15 127NCT C1004M Sem 3 Test T1: WF Theory
278 27/07 07:30 08:15 19NT C1010G Sem 3 Test T5: AASP Theory
302 27/07 08:00 HV Retake-HV Sem 2 DCJ&DBSJ Practical (lần 5)
279 27/07 10:00 12:00 19NT T1112H Sem 1 Test T5: HDJ & DW8 Practical
301 27/07 10:00 HV Retake-HV Sem 2 DCJ&DBSJ Theory (lần 5)
280 27/07 19:45 21:45 127NCT C1004M Sem 3 Test T2: WF Practical
293 28/07 19NT Retake-HV eProject Evaluation
281 31/07 15:45 19NT C1106K Sem 2 Test T10: GAJ Theory
19 Nguyễn Trãi
175A 2-Jul-2012 19:45 20:30 Class 3 N1110M ACNA Test T8: E2K3M Theory
188A 3-Jul-2012 15:45 16:30 Lab 1 C1102K Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
179A 4-Jul-2012 13:30 15:30 Lab ACNA N1110M ACNA Test T9: E2K3M Practical
203 4-Jul-2012 13:30 Lab 1 Retake ACCP Các môn thực hành C, HDJ
190A 6-Jul-2012 15:45 17:45 Lab 1 C1102K Sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
204 6-Jul-2012 8:30 11:30 Class2 Entry Thi đầu vào
205 6-Jul-2012 15:45 Lab 1 Retake ACCP Các môn thực hành Java
206 9-Jul-2012 10:00 Lab 1 Retake ACCP Các môn thực hành SQL
180A 11-Jul-2012 19:45 20:30 Lab 1 A0911M Sem 3 Test T7: Programming Web Services in .NET + AFSS Theory
207 11-Jul-2012 13:30 Lab 1 Retake ACCP Các môn thực hành .Net
208 13-Jul-2012 19:45 20:30 C1106M sem 2 Test T1 : XML Theory
209 13-Jul-2012 8:30 11:30 Class2 Entry Thi đầu vào
210 13-Jul-2012 13:30 Lab 1 Retake ACCP Lý thuyết HNA
181A 14-Jul-2012 19:45 21:45 Lab 1 A0911M Sem 3  Test T8: Programming Web Services in .NET + AFSS  Practical
211 17-Jul-2012 10:00 Lab 1 Retake ACCP Lý thuyết India i7.1
186A 18-Jul-2012 19:45 20:30 Class 3 N1110M ACNA Test T10: Linux Theory
212 19-Jul-2012 15:45 Lab 1 Retake ACCP Các môn thực hành C, HDJ, SQL
189A 20-Jul-2012 13:30 15:30 Lab ACNA N1110M ACNA Test T11: Linux Practical
185B 21-Jul-2012 17:45 18:30 Lab 1 C1203L Sem 1 Test T2: EPC Theory
213 21-Jul-2012 17:45 Lab 1 Retake ACCP Các môn thực hành Java
214 24-Jul-2012 13:30 Lab 1 Retake ACCP Lý thuyết HNA, ACNA Theory
215 25-Jul-2012 8:30 11:30 Class2 Entry Thi đầu vào
187B 26-Jul-2012 17:45 19:45 Lab 1 C1203L Sem 1 Test T3: EPC Practical
216 26-Jul-2012 10:00 Lab 1 Retake ACCP Lý thuyết India i7.1
193A 26-Jul-2012 13:30 14:15 Class 2 T1204I Sem 1 Test T2: EPC Theory
219 27-Jul-2012 17:45 18:30 Class 3 R1207L ACNA Test T1: CIT Theory
217 28-Jul-2012 13:30 Lab ACNA Retake ACNA ACNA Practical
218 30-Jul-2012 10:00 Lab 1 Retake ACCP Các môn thực hành .Net
191A 31-Jul-2012 17:45 18:30 Class 3 N1205L ACNA Test T2:W2K3E Theory
195A 31-Jul-2012 13:30 15:30 Lab 1 T1204I Sem 1 Test T3: EPC Practical