Mã kỳ thi Ngày Bắt đầu Kết thúc Địa điểm Lớp Kỳ học Môn
19 Nguyễn Trãi
120A 5-May-2012 13:00     C1106M Sem 1 Project Evaluation
125 5-May-2012 8:30 11:30 Class2 Entry   Thi đầu vào
126 8-May-2012 13:30   Lab 1 Retake ACCP Các môn thực hành C, HDJ
149 8-May-2012 08:00 08:45   C1010G Sem 3 Test T1: Winform Theory
119A 9-May-2012 10:00 10:45 Lab 1 A1009H Sem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory
127 9-May-2012 10:00   Lab 1 Retake ACCP Các môn thực hành SQL
128 11-May-2012 15:45   Lab 1 Retake ACCP Các môn thực hành Java
150 11-May-2012 08:00 10:00   C1010G Sem 3 Test T2: Winform Practical
129 12-May-2012 10:00 12:00 Lab 1 A1009H Sem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical
130 12-May-2012 13:00   Class 1 C1010M Sem 2 Project Evaluation
131 12-May-2012 13:30   Lab 1 Retake ACCP Các môn thực hành .Net
132 14-May-2012 13:30   Lab 1 Retake ACCP Lý thuyết HNA
133 15-May-2012 8:30 11:30 Class2 Entry   Thi đầu vào
134 15-May-2012 13:30   Lab ACNA Retake ACNA ACNA Practical
135 17-May-2012 10:00   Lab 1 Retake ACCP Lý thuyết India i7.1 
136 18-May-2012 15:45   Lab 1 Retake ACNA ACNA Theory
137 19-May-2012 15:45   Class 3 Retake ACCP Các môn thực hành SQL
138 21-May-2012 13:30   Lab 1 Retake ACCP Các môn thực hành C, HDJ
139 23-May-2012 19:45 20:30   A0911M Sem 3 Test T5:Advanced Features of ASP.NET Theory
140 23-May-2012 13:30   Lab 1 Retake ACCP Lý thuyết HNA
141 24-May-2012 17:45   Lab 1 Retake ACCP Các môn thực hành Java
142 25-May-2012 8:30 11:30 Class2 Entry   Thi đầu vào
143 26-May-2012 19:45 21:45   A0911M Sem 3 Test T6: Advanced Features of ASP.NET Practical
144 26-May-2012 13:30   Lab 1 Retake ACCP Lý thuyết India i7.1 
145 28-May-2012 17:45   Lab 1 Retake ACCP Các môn thực hành .Net
146 29-May-2012 15:45   Lab 1 Retake ACCP Các môn thực hành C, HDJ, SQL
147 30-May-2012 08:00 08:45 Class 3 N1107G ACNA Test T4: W2K3I Theory
148 30-May-2012 17:45   Lab 1 Retake ACCP Các môn thực hành Java & .Net
127 Nguyễn Chí Thanh
175 04/05 08:00 10:00 127NCT C0906G Sem 4 Test T7: XMJ & DWSJ Practical
176 05/05 10:00   HV Retake-HV Sem2 SSDO Theory (lần 4)
177 05/05 08:00   HV Retake-HV Sem2 SSDO  Practical  (lần 4)
178 07/05 15:00   HV Retake-HV Sem3 PWSN & AFSS Theory  (lần 2)
179 07/05 13:00   HV Retake-HV Sem3 PWSN & AFSS Practical  (lần 2)
164A 08/05 17:45 18:30 19NT C1109L Sem 1 Test T4: HDJ & DW8 Theory
180 10/05 07:30   HV Retake-HV Sem1 CF Theory (lần 1)
181 10/05 08:30   HV Retake-HV Sem1 C  Theory (lần 1)
182 10/05 09:30   HV Retake-HV Sem1 C Practical (lần 1)
174A 11/05 17:45 19:45 19NT C1109L Sem 1 Test T5: HDJ & DW8 Practical
183 11/05 15:00   HV Retake-HV Sem4 EJB Theory (lần 2)
184 11/05 13:00   HV Retake-HV Sem4 EJB Practical (lần 2)
185 12/05 13:30   19NT C0908M Sem 3 eProject Evaluation
186 12/05 13:30   19NT C1011K Sem 2 eProject Evaluation
187 12/05 10:00   HV Retake-HV Sem2 DCJ & DBSJ Theory (lần 3)
188 12/05 08:00   HV Retake-HV Sem2 DCJ & DBSJ Practical (lần 3)
189 14/05 10:00 10:45 19NT T1112H Sem 1 Test T2: C Theory
190 14/05 15:00   HV Retake-HV Sem3 AASP Theory (lần 5 )
191 14/05 13:00   HV Retake-HV Sem3 AASP Practical (lần 5 )
192 15/05 08:00 08:45 19NT A0909G & A0910G Sem 4 Test T3: WAJS Theory
193 18/05 10:00 12:00 19NT T1112H Sem 1 Test T3: C Practical
194 19/05 10:00 10:45 127NCT C1003H Sem 3 Test T7: Programming Web Services in .NET + AFSS Theory
195 19/05     19NT C0901QI Sem 4 eProject Evaluation
196 19/05     19NT C0902QK Sem 4 eProject Evaluation
197 19/05 08:00   19NT C0903QG Sem 4 eProject Evaluation
198 19/05 08:00   19NT C0904QH Sem 4 eProject Evaluation
199 19/05 08:00   19NT C0905QG Sem 4 eProject Evaluation
200 19/05 10:00   HV Retake-HV Sem2 JAVA Theory (lần 5)
201 19/05 08:00   HV Retake-HV Sem2 JAVA Practical (lần 5)
202 21/05 15:00   HV Retake-HV Sem4 WPSJ Theory (lần 4 )
203 21/05 13:00   HV Retake-HV Sem4 WPSJ Practical (lần 4 )
204 23/05 10:00 12:00 127NCT C1003H Sem 3 Test T8: Programming Web Services in .NET + AFSS Practical
205 23/05 15:45 16:30 127NCT C0909K Sem 4 Test T6: XMJ & DWSJ Theory
206 25/05 15:00   HV Retake-HV Sem4 XMJ & DWSJ Theory (lần 1)
207 25/05 13:00   HV Retake-HV Sem4 XMJ & DWSJ Practical  (lần 1)
208 26/05 15:45 17:45 127NCT C0909K Sem 4 Test T7: XMJ & DWSJ Practical
209 26/05     19NT Retake-HV Sem2,3 eProject Java, eProject .Net
210 29/05 17:45 18:30 19NT C1109L Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
211 30/05 13:30 14:15 127NCT C1008I Sem 3 Test T3: ASP.NET Theory
212 31/05 07:30   HV Retake-HV Sem1 CF Theory (lần 2)
213 31/05 08:30   HV Retake-HV Sem1 C  Theory (lần 2)
214 31/05 09:30   HV Retake-HV Sem1 C  Practical (lần 2)