• Post category:Lịch thi
Mã kỳ thi Ngày Bắt đầu Kết thúc Địa điểm Lớp Kỳ học Môn
127 Nguyễn Chí Thanh
127 03/04 07:30   HV C1002QG Sem 2 PCS Practical
128 03/04 09:45   HV C1001QG Sem 2 PCS Practical
129 03/04 14:00   HV C1003QH Sem 2 PCS Practical
130 07/04 13:00   19NT A1103M Sem 1 Project Evaluation
131 07/04 10:00   HV Retake-HV Sem 2 DCJ&DBSJ Theory (lần 2)
132 07/04 08:00   HV Retake-HV Sem 2 DCJ&DBSJ Practical (lần 2)
133 09/04 15:00   HV Retake-HV Sem 3 PWSN & AFSS Theory  (lần 1)
134 09/04 13:00   HV Retake-HV Sem 3 PWSN & AFSS Practical  (lần 1)
135 11/04 13:30 14:15 127NCT C1008I Sem 3 Test T1: WF Theory
136 13/04 15:00   HV Retake-HV Sem 4 EJB Theory (lần 1)
137 13/04 13:00   HV Retake-HV Sem 4 EJB Practical (lần 1)
138 14/04 08:00 08:45 127NCT T1109G Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
139 14/04 10:00 10:45 127NCT C1003H Sem 3 Test T5: Advanced Features of ASP.NET Theory
140 14/04     19NT C1008L Sem 2 eProject Evaluation
141 14/04     19NT C0912H Sem 3 eProject Evaluation
142 14/04     19NT A0909M Sem 3 eProject Evaluation
143 14/04 10:00   HV Retake-HV Sem 2 JAVA Theory (lần 4)
144 14/04 08:00   HV Retake-HV Sem 2 JAVA Practical (lần 4)
145 14/04 13:30 15:30 127NCT C1008I Sem 3 Test T2: WF Practical
146 16/04 15:00   HV Retake-HV Sem 3 AASP Theory (lần 4 )
147 16/04 13:00   HV Retake-HV Sem 3 AASP Practical (lần 4 )
148 18/04 08:00 10:00 127NCT T1109G Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
149 18/04 10:00 12:00 127NCT C1003H Sem 3 Test T6: Advanced Features of ASP.NET Practical
150 18/04 15:45 16:30 127NCT C0909K Sem 4 Test T4: EJB Theory
151 20/04 15:00   HV Retake-HV Sem 4 WPSJ Theory (lần 3 )
152 20/04 13:00   HV Retake-HV Sem 4 WPSJ Practical (lần 3 )
153 20/04 08:00 08:45 19NT A0909G & A0910G Sem 4 Test T1: WPSJ Theory
154 20/04 17:45 18:30 19NT A1109L Sem 1 Test T2: C Theory
155 21/04     19NT T1106K Sem 1 Project Evaluation
156 21/04     19NT C1001QG Sem 2 eProject Evaluation
157 21/04     19NT C1002QG Sem 2 eProject Evaluation
158 21/04     19NT C1003QH Sem 2 eProject Evaluation
159 21/04 08:00   HV Retake-HV Sem 2 XML Theory  (lần 1)
160 21/04 15:45 17:45 127NCT C0909K Sem 4 Test T5: EJB Practical
161 24/04 14:00   HV Retake-HV Sem 4 WAJS Theory (lần 2)
162 24/04 08:00 10:00 19NT A0909G & A0910G Sem 4 Test T2: WPSJ Practical
163 24/04 17:45 19:45 19NT A1109L Sem 1 Test T3: C Practical
164 27/04 17:45 18:30 19NT C1109L Sem 1 Test T4: HDJ & DW8 Theory
165 28/04 10:00   HV Retake-HV Sem 2 SSDO Theory (lần 4)
166 28/04 08:00   HV Retake-HV Sem 2 SSDO  Practical  (lần 4)
19 Nguyễn Trãi
89 5-Apr-2012 8:30 11:30 Class2 Entry   Thi đầu vào
90 6-Apr-2012 13:30   Lab 1 Retake_dự kiến ACCP Các môn thực hành C, HDJ
54A 9-Apr-2012 08:00 08:45 Class 3 N1107G ACNA Test T2: W2K3E Theory
91 9-Apr-2012 10:00   Lab 1 Retake_dự kiến ACCP Các môn thực hành SQL
92 9-Apr-2012 19:45 20:30 Lab 2 C1010M Sem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory
65A 11-Apr-2012 08:00 10:30 Lab ACNA N1107G ACNA Test T3: W2K3E Practical
98 11-Apr-2012 19:45 21:45 Lab 2 C1010M Sem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical
93 12-Apr-2012 15:45   Lab 1 Retake_dự kiến ACCP Các môn thực hành Java
94 13-Apr-2012 13:30   Lab 1 Retake_dự kiến ACCP Các môn thực hành .Net
95 14-Apr-2012 13:00   Class 1 A1005L Sem 2 Project Evaluation
96 14-Apr-2012 13:00   Class 2 A0910K Sem 3 Project Evaluation
97 14-Apr-2012 13:30   Lab 1 Retake_dự kiến ACCP Lý thuyết HNA
99 16-Apr-2012 8:30 11:30 Class2 Entry   Thi đầu vào
100 16-Apr-2012 13:30   Lab ACNA Retake_dự kiến ACNA ACNA Practical
101 17-Apr-2012 19:45 20:30 Lab 1 C0905M Sem 4 Test T6: XMJ & DWSJ Theory
102 17-Apr-2012 17:45 18:30 Lab 1 A0905L Sem 4 Test T6: XMJ & DWSJ Theory
103 17-Apr-2012 10:00   Lab 1 Retake_dự kiến ACCP Lý thuyết India i7.1 
104 18-Apr-2012 19:45 20:30 Class 3 N1110M ACNA Test T4: W2K3I Theory
105 18-Apr-2012 15:45   Class 3 Retake_dự kiến ACCP Các môn thực hành SQL
106 19-Apr-2012 15:45   Lab 1 Retake_dự kiến ACNA ACNA Theory
107 20-Apr-2012 13:30 15:30 Lab ACNA N1110M ACNA Test T5: W2K3I Practical
108 20-Apr-2012 19:45 21:45 Lab 1 C0905M Sem 4 Test T7: XMJ & DWSJ Practical
109 20-Apr-2012 17:45 19:45 Lab 1 A0905L Sem 4 Test T7: XMJ & DWSJ Practical
110 20-Apr-2012 15:45 16:30   C1102K Sem 2 Test T3: XML Theory
111 21-Apr-2012 19:45 20:30   A0911M Sem 3 Test T3: ASP.net Theory
112 21-Apr-2012 13:30   Lab 1 Retake_dự kiến ACCP Các môn thực hành C, HDJ
113 23-Apr-2012 13:30   Lab 1 Retake_dự kiến ACCP Lý thuyết HNA
114 24-Apr-2012 15:45   Lab 1 Retake_dự kiến ACCP Các môn thực hành Java
115 25-Apr-2012 19:45 21:45   A0911M Sem 3 Test T4: ASP.net Practical
116 25-Apr-2012 8:30 11:30 Class2 Entry   Thi đầu vào
117 26-Apr-2012 13:30   Lab 1 Retake_dự kiến ACCP Lý thuyết India i7.1 
118 27-Apr-2012 13:30   Lab 1 Retake_dự kiến ACCP Các môn thực hành .Net
119 28-Apr-2012 10:00 10:45 Lab 1 A1009H Sem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory
120 28-Apr-2012 13:00     C1106M Sem 1 Project Evaluation