Mã kỳ thi Ngày Bắt đầu Kết thúc Địa điểm Lớp Kỳ Môn
19 Nguyễn Trãi
56A 3-Mar-2012 08:00   Class 1 A1005G Sem 2 Project Evaluation
83 3-Mar-2012 19:45 20:30 Lab 1 A0911M Sem 3 Test T1: Windows Forms with C# Theory 
59 5-Mar-2012 8:30 11:30 Class2 Entry   Thi đầu vào
60 5-Mar-2012 13:30   Lab 1 Retake ACCP Các môn thực hành C, HDJ
84 7-Mar-2012 19:45 21:45 Lab 1 A0911M Sem 3 Test T2: Windows Forms with C# Practical
61 9-Mar-2012 10:00   Lab 1 Retake ACCP Các môn thực hành SQL
29A 10-Mar-2012 19:45 20:30 Class 3 N1106M ACNA Test T4: W2K3I Theory
62 12-Mar-2012 15:45   Lab 1 Retake ACCP Các môn thực hành Java
35A 13-Mar-2012 13:30 15:30 Lab ACNA N1106M ACNA Test T5: W2K3I Practical
8A 13-Mar-2012 19:45 20:30 Lab 2 C1010M Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
63 15-Mar-2012 8:30 11:30 Class2 Entry   Thi đầu vào
64 15-Mar-2012 13:30   Lab 1 Retake ACCP Các môn thực hành .Net
66 16-Mar-2012 19:45 20:30 Lab 1 C0905M Sem 4 Test T4: EJB Theory
67 16-Mar-2012 17:45 18:30 Lab 1 A0905L Sem 4 Test T4: EJB Theory
68 16-Mar-2012 13:30   Lab 1 Retake ACCP Lý thuyết HNA
70 17-Mar-2012 10:00   Lab 1 Retake ACCP Lý thuyết India i7.1 
71 17-Mar-2012 13:30   Lab ACNA Retake ACNA ACNA Practical
46A 19-Mar-2012 17:45 18:30 Class 3 N1101L ACNA Test T6: E2K3M Theory
72 19-Mar-2012 15:45   Lab 1 Retake ACCP Các môn thực hành SQL
73 20-Mar-2012 19:45 21:45 Lab 1 C0905M Sem 4 Test T5: EJB Practical
74 20-Mar-2012 17:45 19:45 Lab 1 A0905L Sem 4 Test T5: EJB Practical
86 20-Mar-2012 10:00 12:00 Lab 1 Thi nghề   PHP& Office
52A 21-Mar-2012 13:30 15:30 Lab ACNA N1101L ACNA Test T7: E2K3M Practical
69A 21-Mar-2012 10:00 10:45 Lab 1 A1009H Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
87 23-Mar-2012 15:45 16:30 Lab 2 C1102K Sem 2  Test T1: SSDO Theory
75A 24-Mar-2012 10:00 12:00 Lab 1 A1009H Sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical
76 24-Mar-2012 8:30 11:30 Class2 Entry   Thi đầu vào
77 24-Mar-2012 15:45   class 3 Retake ACNA ACNA Theory
78 26-Mar-2012 13:30   Lab 1 Retake ACCP Các môn thực hành C, HDJ
79 27-Mar-2012 13:30   Lab 1 Retake ACCP Lý thuyết HNA
88 27-Mar-2012 15:45 17:45 Lab 2 C1102K Sem 2  Test T2: SSDO Practical
80 28-Mar-2012 15:45   Lab 1 Retake ACCP Các môn thực hành Java
85 28-Mar-2012 19:45 20:30 Class 3 N1112M ACNA Test T1: CIT Theory
81 29-Mar-2012 10:00   Lab 1 Retake ACCP Lý thuyết India i7.1 
82 30-Mar-2012 13:30   Lab 1 Retake ACCP Các môn thực hành .Net
127 Nguyễn Chí Thanh
74 02/03 17:45 19:45 19NT C1109L Sem 1 Test T3: C Practical
40A 03/03 08:00   19NT C1008G Sem 2 eProject Evaluation
41A 03/03 08:00   19NT C1009H Sem 2 eProject Evaluation
75 03/03       C1004M Sem 2 eProject Evaluation
76 03/03 10:00   HV Retake-HV Sem 2 DCJ&DBSJ Theory (lần 1)
77 03/03 08:00   HV Retake-HV Sem 2 DCJ&DBSJ Practical (lần 1)
78 03/03 15:45 17:45 127NCT C0909K Sem 4 Test T2: WPSJ Practical
79 05/03 08:00   HV C0905QG Sem 4 XMJ  Theory – Khóa 1
80 05/03 09:00   HV C0904QH Sem 4 XMJ  Theory – Khóa 1
81 05/03 14:00   HV C0901QI & C0903QG Sem 4 XMJ  Theory – Khóa 1
82 05/03 15:00   HV C0902QK Sem 4 XMJ  Theory – Khóa 1
83 06/03 07:30   HV C0905QG Sem 4 XMJ   Practical  – Khóa 1
84 06/03 09:30   HV C0904QH Sem 4 XMJ   Practical  – Khóa 1
85 06/03 13:30   HV C0901QI & C0903QG Sem 4 XMJ   Practical  – Khóa 1
86 06/03 15:30   HV C0902QK Sem 4 XMJ   Practical  – Khóa 1
115 06/03     19NT A1109L Sem 1 Test T1: CF Theory
87 07/03 15:45 16:30 19NT C1011K Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
88 09/03 19:45 20:30 19NT A0902M Sem 4 Test T6: XMJ & DWSJ Theory
89 09/03     HV Retake-HV Sem 3 WF Theory (lần 5)
90 09/03     HV Retake-HV Sem 3 WF Practical (lần 5)
91 10/03 15:45 16:30 19NT C1011K Sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical
92 13/03 19:45 21:45 19NT A0902M Sem 4 Test T7: XMJ & DWSJ Practical
93 14/03 08:00 08:45 127NCT T1109G Sem 1 Test T4: HDJ & DW8 Theory
94 15/03 15:45 17:45 19NT C1011K Sem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory
95 16/03     HV Retake-HV Sem 3 AASP Theory (lần 3)
96 16/03     HV Retake-HV Sem 3 AASP Practical (lần 3)
97 17/03 08:00 10:00 127NCT T1109G Sem 1 Test T5: HDJ & DW8 Practical
98 17/03 10:00 10:45 127NCT C1003H Sem 3 Test T3: ASP.NET Theory
99 17/03 10:00   HV Retake-HV Sem 2 JAVA Theory (lần 3)
100 17/03 08:00   HV Retake-HV Sem 2 JAVA Practical (lần 3)
101 19/03 15:45 17:45 19NT C1011K Sem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical
104 21/03 08:00 08:45 127NCT T1109G Sem 1 Test E1: English
105 21/03 10:00 12:00 127NCT C1003H Sem 3 Test T4: ASP.NET Practical
116 21/03 15:45   127NCT C0909K Sem 4 Test T3: WAJS Theory
117 22/03 14:00   HV C1101QK Sem 1 C Theory
118 22/03 15:00   HV C1102QI Sem 1 C Theory
102A 23/03 15:30   HV Retake-HV Sem 4 WAJS Theory (lần 1)
106 23/03 15:30   HV Retake-HV Sem 3 ASPN Theory (lần 5)
107 23/03 13:30   HV Retake-HV Sem 3 ASPN Practical (lần 5)
103 24/03 10:00 10:45 19NT C0908M Sem 3 Test T7: Programming Web Services in .NET + AFSS Theory
108 24/03 10:30   HV Retake-HV Sem 2 SSDO Theory (lần 3)
109 24/03 08:30   HV Retake-HV Sem 2 SSDO  Practical  (lần 3)
119 24/03 13:30   HV C1101QK Sem 1 C Practical
120 24/03 15:30   HV C1102QI Sem 1 C Practical
121 26/03 10:00     T1112H Sem 1 Test T1: CF Theory
110 27/03 08:00 08:45 127NCT C0906G Sem 4 Test T4: EJB Theory
111 28/03 10:00 12:00 19NT C0908M Sem 3 Test T8: Programming Web Services in .NET + AFSS Practical
112 28/03     HV Retake-HV Sem 4 WPSJ Theory (lần 1)
113 28/03     HV Retake-HV Sem 4 WPSJ  Practical (lần 1)
114 30/03 08:00 10:00 127NCT C0906G Sem 4 Test T5: EJB Practical