Lịch thi học viên Tháng 02/2012

Mã kỳ thi Ngày Bắt đầu Kết thúc Địa điểm Lớp Kỳ học Môn
127 Nguyễn Chí Thanh
18 03/02 19:45 20:30 19NT A1103M Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
14A 04/02 19:45 20:30 19NT A0909M Sem 3 Test T7: Programming Web Services in .NET + AFSS Theory
19 04/02 19:45 21:45 19NT A1103M Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
20 04/02 13:30   HV HVKTQS   HDJ Theory
21 04/02 13:30   HV HVKTQS   HDJ Practical
22 04/02 07:30   HV HVKTQS   WPSJ Theory
23 04/02 08:30   HV HVKTQS   WPSJ Practical
24 04/02 10:00 12:00 127NCT C1003H Sem 3 Test T2: WF Practical
25A 07/02 10:00 10:45 127NCT C0912H Sem 3 Test T7: Programming Web Services in .NET + AFSS Theory
26 07/02 15:45 16:30 19NT C1011K Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
27 07/02 19:45 20:30 19NT A0902M Sem 4 Test T4: EJB Theory
28 07/02 08:00 08:45 127NCT C0906G Sem 4 Test T1: WPSJ Theory
17A 08/02 19:45 21:45 19NT A0909M Sem 3 Test T8: Programming Web Services in .NET + AFSS Practical
29 09/02 10:00 12:00 127NCT C0912H Sem 3 Test T8: Programming Web Services in .NET + AFSS Practical
44 09/02 08:00   HV C1002QG Sem 2 DCJ&DBSJ  Theory
45 09/02 09:00   HV C1003QH Sem 2 DCJ&DBSJ  Theory
46 09/02 10:00   HV C1001QG Sem 2 DCJ&DBSJ  Theory
30 10/02 19:45 21:45 19NT A0902M Sem 4 Test T5: EJB Practical
31 10/02 15:45 17:45 19NT C1011K Sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
32 10/02 08:00 10:00 127NCT C0906G Sem 4 Test T2: WPSJ Practical
47 10/02 07:30   HV C1002QG Sem 2 DCJ&DBSJ  Practical
48 10/02 10:00   HV C1003QH Sem 2 DCJ&DBSJ  Practical
49 10/02 14:00   HV C1001QG Sem 2 DCJ&DBSJ  Practical
50A 15/02 15:00   HV HVKTQS Sem 3 WF Theory (lần 4)
51A 15/02 15:00   HV HVKTQS Sem 3 WF Practical (lần 4)
33 18/02 10:00 10:45 19NT C0908M Sem 3 Test T5: Advanced Features of ASP.NET Theory
34 18/02 08:00   19NT C1010G Sem 2 eProject Evaluation
35 18/02 08:00   19NT A0909G Sem 3 eProject Evaluation
36 18/02 08:00   19NT A0910G Sem 3 eProject Evaluation
52 18/02     HV HVKTQS Sem 2 JAVA Theory (lần 2)
53 18/02     HV HVKTQS Sem 2 JAVA Practical (lần 2)
37 20/02 15:45 16:30 19NT T1106K Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
54 20/02 12:00   HV HVKTQS Sem 1 RDBMS Theory (lần 4)
55 20/02 13:00   HV HVKTQS Sem 1 RDBMS Practical  (lần 4)
56 21/02 17:00   HV HVKTQS Sem 3 ASPN Theory (lần 4)
57 21/02 15:00   HV HVKTQS Sem 3 ASPN Practical (lần 4)
38 22/02 10:00 12:00 19NT C0908M Sem 3 Test T6: Advanced Features of ASP.NET Practical
39 23/02 15:45 17:45 19NT T1106K Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
58 25/02     HV HVKTQS Sem 3 AASP Theory (lần 2)
59 25/02     HV HVKTQS Sem 3 AASP Practical (lần 2)
60 25/02     HV HVKTQS Sem 2 SSDO Theory (lần 2)
61 25/02     HV HVKTQS Sem 2 SSDO  Practical  (lần 2)
40 28/02 08:00   19NT C1008G Sem 2 eProject Evaluation
41 28/02 08:00   19NT C1009H Sem 2 eProject Evaluation
42 28/02 08:00 08:45 127NCT C0906G Sem 4 Test T3: WAJS Theory
43 28/02 17:45 18:30 19NT C1109L Sem 1 Test T2: C Theory
19 Nguyễn Trãi
22A 3-Feb-2012 10:00 10:45 Class 3 N1102H ACNA Test T8: ISA Theory
24 4-Feb-2012 13:00   Class 1 C1007M Sem 2 Project Evaluation
25 4-Feb-2012 13:00   Class 1 C1009K Sem 2 Project Evaluation
23A 6-Feb-2012 8:00 10:30 Lab ACNA N1102H ACNA Test T9: ISA Practical
26 6-Feb-2012 8:30 11:30 Class2 Entry   Thi đầu vào
27 10-Feb-2012 13:30   Lab 1 Retake_dự kiến   Các môn thực hành C, HDJ
28 13-Feb-2012 15:45   Lab 1 Retake_dự kiến   Các môn thực hành Java
30 15-Feb-2012 08:30 11:30 Class2 Entry   Thi đầu vào
31 15-Feb-2012 13:30   Lab 1 Retake_dự kiến   Các môn thực hành .Net
32 17-Feb-2012 19:45 20:30 Lab 1 C0905M Sem 4 Test T3: WAJS Theory
33 17-Feb-2012 17:45 18:30 Lab 1 A0905L Sem 4 Test T3: WAJS Theory
34 17-Feb-2012 13:30 16:00 Lab ACNA Retake_dự kiến ACNA ACNA Practical
36 18-Feb-2012 13:30   Lab 1 Retake_dự kiến   Lý thuyết HNA
37 20-Feb-2012 19:45 20:30 Lab 2 C1010M Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
38 20-Feb-2012 19:45 20:30 Lab 1 C1106M Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
39 20-Feb-2012 15:45   Lab 1 Retake_dự kiến   Các môn thực hành SQL
40 21-Feb-2012 19:45 21:45 Lab 1 C1106M Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
41 22-Feb-2012 10:00 10:45 Lab 1 A1009H Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
42 22-Feb-2012 13:30   Lab 1 Retake_dự kiến   Lý thuyết India i7.1
45 22-Feb-2012 19:45 20:30 Class 3 N1110M ACNA Test T2: W2K3E Theory
43 23-Feb-2012 19:45 21:45 Lab 2 C1010M Sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical
44 23-Feb-2012 15:45   Class 3 Retake_dự kiến   ACNA Theory
46 24-Feb-2012 17:45 18:30 Class 3 N1101L ACNA Test T6: E2K3M Theory
47 24-Feb-2012 13:30   Lab 1 Retake_dự kiến   Các môn thực hành C, HDJ
51 24-Feb-2012 13:30 15:30 Lab ACNA N1110M ACNA Test T3: W2K3E Practical
48 25-Feb-2012 10:00 12:00 Lab 1 A1009H Sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
49 25-Feb-2012 8:30 11:30 Class2 Entry   Thi đầu vào
50 25-Feb-2012 13:30   Lab 1 Retake_dự kiến   Lý thuyết HNA
52 27-Feb-2012 13:30 15:30 Lab ACNA N1101L ACNA Test T7: E2K3M Practical
53 27-Feb-2012 15:45   Lab 1 Retake_dự kiến   Các môn thực hành Java
55 29-Feb-2012 13:30   Lab 1 Retake_dự kiến   Các môn thực hành .Net