• Post published:22/01/2007
  • Post category:Lịch thi

Thời gian:

          Từ 8h30 – 10h30, Sáng Chủ Nhật, Ngày 04/02/2007

Địa điểm:

         Tại Hanoi-Aptech, 56 Nguyễn Chí Thanh

Lịch thi đầu vào tháng 2