• Post published:18/01/2007
  • Post category:Lịch thi

Thời gian:

          Sáng thứ 7, Ngày 20/01/2007

Địa điểm:

         Tại Hanoi-Aptech – 56 Nguyễn Chí Thanh

Lịch thi đầu vào Tháng 1