Lịch Open Housse tháng 04/2007 (56 NCT)

Lớp C0701M

Lớp C0605H

Lớp C0605L

Lớp C0506M

 Từ 19h15 – 19h45

 Từ 9h30 – 10h00

 Từ 19h45 – 20h15

 Từ 19h15 – 19h45

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 6

Ngày 11/04/2007

Ngày 12/04/2007

Ngày 13/04/2007

Ngày 20/04/2007