Lịch Open Housse tháng 03/2007

56 Nguyễn Chí Thanh

Lớp C0503G

Lớp T0701L

 Từ 10h00 – 10h30

 Từ 19h45 – 20h15

Thứ 5

Thứ 5

Ngày 22/03/2007

Ngày 22/03/2007

19 Nguyễn Trãi

Lớp C0610L

Lớp T0610M

Lớp N0612L

Lớp N0611L

 Từ 17h00 – 17h30

 Từ 19h00 – 19h30

 Từ 17h00 – 17h30

 Từ 17h00 – 17h30

Thứ 3

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Ngày 20/03/2007

Ngày 20/03/2007

Ngày 28/03/2007

Ngày 29/03/2007