Lịch Open Housse tháng 02/2007

56 Nguyễn Chí Thanh

Lớp C0612L

Lớp T0611M

 Từ 19h45 – 20h15

 Từ 19h15 – 19h45

Thứ 2

Thứ 3

Ngày 05/02/2007

Ngày 06/02/2007

19 Nguyễn Trãi

Lớp C0512L

Lớp C0511H

Lớp C0610K

 Từ 17h – 17h45

 Từ 8h45 – 10h

 Từ 15h – 15h45

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 5

Ngày 07/02/2007

Ngày 08/02/2007

Ngày 08/02/2007