Lịch Open Housse tháng 01/2007

56 Nguyễn Chí Thanh

Lớp C0510P

Lớp C0510K

Lớp C0602L

Lớp T0611I

 Từ 10h00 – 10h30

 Từ 17h45 – 18h15

 Từ 19h45 – 20h15

 Từ 15h30 – 16h00

Thứ 6

Thứ 6

Thứ 4

Thứ 5

Ngày 12/01/2007

Ngày 12/01/2007

Ngày 17/01/2007

Ngày 18/01/2007