Lịch Open House tháng 12/2006

Lớp T0609I

Lớp T0609K

Lớp C0512M

Lớp C0511G

Lớp T0610I

Lớp T0609H

: Từ 15h30 – 16h00

: Từ 17h45 – 18h15

: Từ 19h15 – 19h45

: Từ 10h00 – 10h30

: Từ 15h30 – 16h00

: Từ 09h30 – 10h00

Thứ 2

Thứ 4

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 5

Thứ 6

ngày 11/12/2006

ngày 13/12/2006

ngày 13/12/2006

ngày 14/12/2006

ngày 14/12/2006

ngày 15/12/2006