• Post category:Lịch thi

19 Nguyễn Trãi

Lớp N0707K

Lớp N0706M

Lớp T0704I

Lớp C0609G

Lớp C0609M

 Từ 15h00 – 15h45

 Từ 19h00 – 19h45

 Từ 15h30 – 16h15

 Từ 09h30 – 10h15

 Từ 19h00 –19h45

Thứ 3

Thứ 5

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 5

 Ngày 09/10/2007

 Ngày 11/10/2007

 Ngày 17/10/2007

 Ngày 18/10/2007

 Ngày 18/10/2007