Lịch Open House tháng 09/2007 (19 NT)

19 Nguyễn Trãi

Lớp T0612I

Lớp N0705G

Lớp N0705M

 Từ 15h30 – 16h00

 Từ 09h00 – 09h30

 Từ 19h00 – 19h30

Thứ 2

Thứ 4

Thứ 4

Ngày 10/09/2007

Ngày 12/09/2007

Ngày 19/09/2007