Lịch Open House tháng 08/2007 (56 NCT – 19 NT)

56 Nguyễn Chí Thanh

Lớp T0705L

Lớp C0705M

Lớp C0510H

Lớp C0508M

 Từ 19h45 – 20h15

 Từ 19h15 – 19h45

 Từ 09h00 – 09h30

 Từ 19h15 – 19h45

Thứ 6

Thứ 6

Thứ 3

Thứ 6

Ngày 03/08/2007

Ngày 03/08/2007

Ngày 14/08/2007

Ngày 24/08/2007

19 Nguyễn Trãi

Lớp C0607L

Lớp C0607M

Lớp C0608G

Lớp C0608L

Lớp N0704M

 Từ 17h00 – 17h45

 Từ 19h00 – 19h45

 Từ 09h30 – 10h15

 Từ 17h00 – 17h45

 Từ 19h00 – 19h45

Thứ 3

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 4

Thứ 4

Ngày 07/08/2007

Ngày 07/08/2007

Ngày 08/08/2007

Ngày 08/08/2007

Ngày 08/08/2007