Lịch Open House tháng 06/2007 (56 NCT)

Lớp T0704L

Lớp T0610I

Lớp C0703G

 Từ 19h45 – 20h15

 Từ 15h30 – 16h00

 Từ 09h30 – 10h00

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 5

Ngày 13/06/2007

Ngày 14/06/2007

Ngày 15/06/2007