Lịch Open House tháng 06/2007 (19 NT)

Lớp C0509K

Lớp N0612L

Lớp N0701M

 Từ 15h00 – 15h45

 Từ 17h00 – 17h45

 Từ 19h00 – 19h45

Thứ 6

Thứ 6

Thứ 5

Ngày 15/06/2007

Ngày 15/06/2007

Ngày 07/06/2007