Để chất lượng các lớp học ngày càng nâng cao, Aptech thường xuyên tổ chức Open House để lắng nghe những ý kiến đóng góp và kiến nghị của các học viên về các điều kiện học tập, giảng dạy và phục vụ của Trung Tâm cũng như mọi ý kiến khác nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho học viên theo phương châm:

“Thành công của các bạn cũng là thành công của Aptech”

Open House của các lớp sau, Trường sẽ tổ chức vào tháng 05.

56 Nguyễn Chí Thanh

Lớp C0705M

Lớp T0708I

Lớp C0706L

Từ 19.15 – 19.45

Từ 15.30 – 16.00

Từ 19.45 – 20.15

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 4

Ngày 13/05/2008

Ngày 21/05/2008

Ngày 28/05/2008

19 Nguyễn Trãi

Lớp N0712M

Lớp C0711M

Lớp C0611K

Lớp C0605L

Từ 19h00-19h45

Từ 19h00-19h45

Từ 17h45 -18h30

Từ 19h45- 20h30

Thứ 5

Thứ 3

Thứ 5

Thứ 5

Ngày 15/5/2008

Ngày 27/5/2008

Ngày 29/5/2008

Ngày 29/05/2008