Lịch Open House Quý II (19NT)

Class

Month


April

May

June

C0610L

17h, Thứ 6 Ngày 06/04/2007

 

 

C0611G

 

10h, Thứ 5 Ngày 17/05/2007

 

C0611M

19h, Thứ 4 Ngày 16/05/2007 

 

C0609PH

09h, Thứ 6 Ngày 06/04/2007

 

 

C0611PH

 

 

09h ,Thứ 6 Ngày 05/06/2007 

C0603M

 

19h, Thứ 6 Ngày 11/05/2007

 

C0505L

 

17h, Thứ 6 Ngày 11/05/2007

 

C0509K

 

 

15h ,Thứ 5 Ngày 29/06/2007

N0612L

 

 

 17h ,Thứ 4 Ngày 22/06/2007

N0611L

17h, Thứ 5 Ngày  17/05/2007 

 

N0701M

 

 

19h, Thứ 5 Ngày 07/06/2007