Lịch họp phu huynh quý II – 2007

Month Batch

Centre

April

May

June

C0609G

Nguyễn Trãi

 

 

 

C0609M

Nguyễn Trãi

 

13: Sun

 

C0610L

Nguyễn Trãi

 

Sem I

 

C0612L

Nguyễn Chí Thanh

 

 

 

C0609PH

Nguyễn Trãi

 

 

 

C0611G

Nguyễn Trãi

 

 

10: Sun

C0611M

Nguyễn Trãi

 

 

Sem I

C0611PH

Nguyễn Trãi

 

 

 

T0610H

Nguyễn Trãi

 

 

 

T0610I

Nguyễn Trãi

 

 

24: Sun

T0609H

Nguyễn Chí Thanh

 

 

ITT

T0609I

Nguyễn Chí Thanh