• Post category:Lịch thi

Bộ phận Đào tạo Nhà trường xin thông báo Lịch thi học viên tháng 11/2015 đã có update, các bạn chú ý cập nhật!

Mã kỳ thi Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn
349 A1307L 17-Nov 17:45 Lab Sem4 WAJS Theory
352 A1307L 19-Nov 17:45 Lab Sem4 WAJS Practical
343 A1408M 12-Nov 19:45 Lab Sem2 PCS Theory
348 A1408M 16-Nov 19:45 Lab Sem2 PCS Practical
361 A1410L 28-Nov 13:30 Class Sem1 Project Sem 1
354A A1510M 24-Nov 17:30 Class Sem1 English
341 C1301QI 7-Nov   Class Sem3 eProject Evaluation (Sem 3)
359 C1301QI 27-Nov   Lab HV Sem4 EJB Theory
363 C1301QI 30-Nov   Lab HV Sem4 EJB Practical
379A C1401QG 14-Nov 8:00 Class Sem1 Project Sem 1
351 C1401QG 19-Nov   Lab HV Sem2 Java 2 Theory
355 C1401QG 23-Nov   Lab HV Sem2 Java 2 Practical
334 C1404I 4-Nov 13:30 Lab Sem3 WAD Theory
338 C1404I 6-Nov 13:30 Lab Sem3 WAD Practical
340 C1408G 7-Nov 8:00 Class ACCP eProject Sem 2
342 C1410G 12-Nov 8:00 Lab Sem2 PCS Theory
345 C1410G 14-Nov 7:30 Lab Sem2 PCS Practical
304C IP12L 28-Nov 13:30 Class iOS iOS Project Evaluation
358 N1506L 25-Nov 17:45 Lab ACNA ISA Theory
362 N1506L 28-Nov 13:30 Lab ACNA ACNA ISA Practical
380 N1511L 25-Nov 17:45 Lab ACNA CIT Theory
337 Retake 5-Nov 13:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
344 Retake 12-Nov 14:00 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
347 Retake 14-Nov 13:30 Lab ACNA ACNA Các môn thực hành ACNA
353 Retake 19-Nov 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
356 Retake 24-Nov 16:00 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
360 Retake 27-Nov 17:45 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
364 Retake HV-K5 5-Nov 7:30 Lab HV Sem3 Web 1 Theory (lần 2)
365 Retake HV-K5 5-Nov 9:30 Lab HV Sem3 Web 1 Practical (lần 2)
366 Retake HV-K5 13-Nov 7:30 Lab HV Sem3 Web 2 Theory (lần 2)
367 Retake HV-K5 13-Nov 9:30 Lab HV Sem3 Web 2 Practical (lần 2)
368 Retake HV-K5 17-Nov 7:30 Lab HV Sem3 WCF Theory (lần 1)
369 Retake HV-K5 17-Nov 9:30 Lab HV Sem3 WCF Practical (lần 1)
370 Retake HV-K5 24-Nov 7:30 Lab HV Sem4 WPSJ Theory (lần 1)
371 Retake HV-K5 24-Nov 9:30 Lab HV Sem4 WPSJ Practical (lần 1)
372 Retake HV-K6 6-Nov 13:30 Lab HV Sem1 SQL Theory (lần 3)
373 Retake HV-K6 6-Nov 15:30 Lab HV Sem1 SQL Practical (lần 3)
374 Retake HV-K6 12-Nov 13:30 Lab HV Sem1 HDJ Theory (lần 3)
375 Retake HV-K6 12-Nov 15:30 Lab HV Sem1 HDJ Practical (lần 3)
376 Retake HV-K6 12-Nov 15:30 Lab HV Sem2 XML Theory (lần 2)
377 Retake HV-K6 25-Nov 13:30 Lab HV Sem2 JAVA1 Theory (lần 1)
378 Retake HV-K6 25-Nov 13:30 Lab HV Sem2 JAVA1 Practical (lần 1)
335 T1505G 5-Nov 8:00 Lab Sem2 HDJ Theory
339 T1505G 7-Nov 7:30 Lab Sem2 HDJ Practical

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG ĐÀO TẠO!