• Post category:Lịch thi

Phòng đào tạo Trường Hanoi-Aptech thông báo lịch thi học viên tháng 12/2015. Các bạn chú ý cập nhật!

Mã kỳ thi Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn
411 A1307L 25-Dec 17:45 Lab Sem4 EJB Theory
421 A1307L 29-Dec 17:45 Lab Sem4 EJB Practical
387 A1510M 4-Dec 17:30 Lab Sem1 C Theory
390 A1510M 7-Dec 17:30 Lab Sem1 C Practical
427 C1301QI 31-Dec   Lab HV Sem4 XMJ & DWSJ Theory
407 C1401QG 23-Dec   Lab HV Sem2 DCJ Theory
408 C1401QG 23-Dec   Lab HV Sem2 DBSJ Theory
410 C1401QG 24-Dec   Lab HV Sem2 DCJ & DBSJ Practical
393 C1404I 9-Dec 13:30 Lab Sem3 EAD Practical
395 C1404I 11-Dec 13:30 Lab Sem3 EAD Theory
419 C1404I 29-Dec 13:30 Lab Sem3 DMA Theory
426 C1404I 31-Dec 13:30 Lab Sem3 DMA Practical
409 N1506L 23-Dec 17:45 Lab ACNA Linux Theory
418 N1506L 26-Dec 13:30 Lab ACNA ACNA Linux Practical
384 Retake 3-Dec 13:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
394 Retake 10-Dec 14:00 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
399 Retake 12-Dec 13:30 Lab ACNA ACNA Các môn thực hành ACNA
401 Retake 17-Dec 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
406 Retake 22-Dec 16:00 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
413 Retake 25-Dec 17:45 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
381 Retake-K5 2-Dec 9:30 Lab-HV Sem3 Web 1 Theory (lần 3)
382 Retake-K5 2-Dec 7:30 Lab-HV Sem3 Web 1 Practical (lần 3)
391 Retake-K5 8-Dec 9:30 Lab-HV Sem3 Web 2 Theory (lần 3)
392 Retake-K5 8-Dec 7:30 Lab-HV Sem3 Web 2 Practical (lần 3)
404 Retake-K5 18-Dec 9:30 Lab-HV Sem3 WCF Theory (lần 2)
405 Retake-K5 18-Dec 7:30 Lab-HV Sem3 WCF Practical (lần 2)
414 Retake-K5 25-Dec 9:30 Lab-HV Sem3 Web 2 Theory (lần 4)
415 Retake-K5 25-Dec 7:30 Lab-HV Sem3 Web 2 Practical (lần 4)
416 Retake-K5 25-Dec 9:30 Lab-HV Sem4 WAJS Theory (lần 1)
422 Retake-K5 29-Dec 9:30 Lab-HV Sem4 WPSJ Theory (lần 2)
423 Retake-K5 29-Dec 7:30 Lab-HV Sem4 WPSJ Practical (lần 2)
385 Retake-K6 3-Dec 15:30 Lab-HV Sem1 SQLTheory (lần 4)
386 Retake-K6 3-Dec 13:30 Lab-HV Sem1 SQL Practical (lần 4)
396 Retake-K6 11-Dec 15:30 Lab-HV Sem1 HDJ Theory (lần 4)
397 Retake-K6 11-Dec 13:30 Lab-HV Sem1 HDJ Practical (lần 4)
398 Retake-K6 11-Dec 15:30 Lab-HV Sem2 XML Theory (lần 3)
402 Retake-K6 17-Dec 15:30 Lab-HV Sem2 JAVA1 Theory (lần 2)
403 Retake-K6 17-Dec 13:30 Lab-HV Sem2 JAVA1 Practical (lần 2)
424 Retake-K6 30-Dec 15:30 Lab-HV Sem2 JAVA2 Theory (lần 1)
425 Retake-K6 30-Dec 13:30 Lab-HV Sem2 JAVA2 Practical (lần 1)
383 T1505G 3-Dec 8:00 Lab Sem2 SQL Theory
388 T1505G 5-Dec 7:30 Lab Sem2 SQL Practical
417 T1509I 26-Dec 14:00 Lab Sem1 C Theory
420 T1509I 29-Dec 14:00 Lab Sem1 C Practical

PHÒNG ĐÀO TẠO!