• Post category:Lịch thi

NOVEMBER 2007 EXAM SCHEDULE

56 Nguyễn Chí Thanh

No Date Start
Time
Finish
Time
Location Class Sem Exam Name
1 01/11 19:45 21:45 Lab 2 C0512M Year 2 Test T5: Adv.Net Practical
2 01/11 18:00 18:45 Great Hall T0704L Sem 1 Test T7: SQL2 Theory
3 02/11 08:00 08:45 Lab 2 C0511G Year 2 Test T2: ASP.Net Theory
4 02/11 20:00 20:45 Lab 3 C0508M Year 2 Test T7: Web Services and Security in .Net
5 02/11 20:00 20:45 Lab 2 C0509M Year 2 Test T6: Com + Theory
6 03/11 17:45 19:45 Lab 1 T0705L Sem 1 Test T5: HDJ & DWMX Practical
7 03/11 15:45 17:45 Lab 1 T0709K Sem 1 Test T3: C Practical
8 03/11 14:00 17:30 Great Hall C0605L Sem 2 Project Evaluation
9 03/11 09:45 10:30 Lab 2 C0510H Year 2 Test T7: Web Services and Security in .Net
10 05/11 15:45 17:45 Lab 2 C0609K Sem 2 Test T4: Java Simplified II Practical
11 05/11 16:00 16:45 Great Hall T0711K Sem 1 Test T1: CF Theory
12 05/11 17:45 19:45 Lab 2 T0704L Sem 1 Test T8: SQL2 Practical
13 05/11 08:00 08:45 Class 2 C0510P Year 2 Test T1: XML UML Theory
14 05/11 08:30 11:30 Great Hall Entry   Nov 2007 Entry Exam
15 05/11 08:30 11:30 Class 2 Entry   Nov 2007 Entry Exam
16 05/11 18:30 20:30 Great Hall Entry   Nov 2007 Entry Exam
17 06/11 08:00 10:00 Lab 3 C0511G Year 2 Test T3: ASP.Net Practical
18 06/11 16:00 16:45 Lab 1 A0709K Sem 1 Test T1: CF Theory
19 07/11 08:15 09:00 Lab 3 C0703G Sem 1 Test T7: SQL2 Theory
20 09/11 16:00 16:45 Lab 3 C0610K Sem 2 Test T1: Java Simplified I Theory
21 09/11 18:00 18:45 Great Hall A0709L Sem 1 Test T1: CF Theory
22 10/11 08:00 10:00 Lab 3 C0703G Sem 1 Test T8: SQL2 Practical
23 10/11 14:00 17:30 Great Hall C0701M Sem 1 Project Evaluation
24 10/11 18:00 18:45 Lab 3 C0608L Sem 2 Test T3: Java Simplified II Theory
25 10/11 15:45 17:45 Lab 3 Retake   Thi ghép ACCP 2003
26 13/11 15:45 17:45 Lab 3 C0610K Sem 2 Test T2: Java Simplified I Practical
27 14/11 17:45 19:45 Lab 3 C0608L Sem 2 Test T4: Java Simplified II Practical
28 14/11 14:00 14:45 Great Hall T0708I ITT Test T2: C Theory
29 16/11 13:30 15:30 Lab 1 T0708I ITT Test T3: C Practical
30 16/11 16:00 16:45 Great Hall T0710K Sem 1 Test T2: C Theory
31 17/11 10:15 11:00 Lab 1 C0608H Sem 2 Test T5: .Net & C# Theory
32 17/11 08:15 09:00 Lab 1 C0710G Sem 1 Test T2: C Theory
33 20/11 16:00 16:45 Lab 2 C0707K Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
34 20/11 20:00 20:45 Lab 1 C0705M Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
35 20/11 15:45 17:45 Lab 1 T0710K Sem 1 Test T3: C Practical
36 21/11 08:00 10:00 Lab 1 C0710G Sem 1 Test T3: C Practical
37 23/11 15:45 17:45 Lab 2 C0707K Sem 1 Test T5: HDJ & DWMX Practical
38 23/11 20:00 20:45 Lab 1 C0705M Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
39 24/11 20:00 20:45 Lab 2 C0608M Sem 2 Test T5: .Net & C# Theory
40 24/11 18:00 18:45 Great Hall T0705L Sem 1 Test T6: SQL1 Theory
41 24/11 15:45 17:45 Lab 3 Retake   Thi ghép ACCP 2003
42 30/11 20:00 20:45 Lab 2 C0509M Year 2 Test T7: Web Services and Security in .Net

19 Nguyễn Trãi

No Date Start
Time
Finish
Time
Location Batch Semestre Module
1 02/11 19:45 20:30 Lab 2 C0607M Sem 2 Test T6: Winforms Theory
2 02/11 08:00 08:45 Lab 2 C0608G Sem 2 Test T6: Winforms Theory
3 03/11 17:45 19:45 Lab 2 C0610L Sem 2 Test T4: Java Simplified II Practical
4 05/11 08:30 Class 1 Thi đầu vào
5 06/11 19:45 21:45 Lab 2 C0607M Sem 2 Test T7: Winforms Practical
6 06/11 08:00 08:45 Class 3 N0708G ACNA W2K3E- Test
7 06/11 09:00 09:45 Lab 1 C0709G Sem 1 Test T2: C Theory
8 06/11 07:30 09:30 Lab 3 C0608G Sem 2 Test T7: Winforms Practical
9 07/11 10:00 10:45 Lab 1 C0609PH Sem 2 Test T1: Java Simplified I Theory
10 08/11 07:30 10:00 Lab ACNA N0708G ACNA W2K3E Practical- Test
11 08/11 19:45 20:30 Lab 1 C0611M Sem 2 Test T1: Java Simplified I Theory
12 09/11 07:30 09:30 Lab 1 C0709G Sem 1 Test T3: C Practical
13 09/11 19:45 20:30 Lab 4 C0709M Sem 1 Test T2: C Theory
14 09/11 09:45 10:30 Class 3 N0710H ACNA CIT Test
15 10/11 10:00 10:45 Class 2 T0709H Sem 1 Test T2: C Theory
16 10/11 17:45 18:30 Lab 1 C0505L Sem 4 Test T3: EJB2 & J2EE Theory
17 10/11 9:30 11:30 Lab 1 C0609PH Sem 2 Test T2: Java Simplified I Practical
18 10/11 19:45 20:30 Lab 3 C0603M Sem 3 Test T1: XML-UML Theory
19 12/11 14:00 14:45 Class 1 T0704I Sem 2 Test T4: HDJ & DWMX Theory
20 12/11 19:45 21:45 Lab 1 C0611M Sem 2 Test T2: Java Simplified I Practical
21 13/11 19:45 21:45 Lab 4 C0709M Sem 1 Test T3: C Practical
22 14/11 09:30 11:30 Lab 1 T0709H Sem 1 Test T3: C Practical
23 14/11 8:00 8:45 Class 3 N0705G ACNA W2K3I- Test
24 14/11 13:30 15:30 Lab 1 T0704I Sem 2 Test T5: HDJ & DWMX Practical
25 14/11 17:45 19:45 Lab 1 C0505L Sem 4 Test T4: EJB2 & J2EE Practical
26 16/11 08:00 08:45 Lab 2 C0609G Sem 2 Test T5: .Net & C# Theory
27 16/11 07:30 10:00 Lab ACNA N0705G ACNA W2K3I Practical- Test
28 19/11 10:00 10:45 Class 2 C0710PH Sem 1 Test T1: CF Theory
29 19/11 14:00 14:45 Class 2 C0710PI Sem 1 Test T1: CF Theory
30 20/11 15:45 16:30 Lab 2 C0509K Sem 4 Test T1: JSPS Theory
31 20/11 19:45 20:30 Lab 1 C0506M Sem 4 Test T1: JSPS Theory
32 20/11 08:30 Class 1 Thi đầu vào
33 21/11 15:45 16:30 Lab 2 C0610K Sem 2 Test T5: .Net & C# Theory
34 21/11 19:45 20:30 Lab 1 C0610M Sem 2 Test T1: Java Simplified I Theory
35 22/11 19:45 20:30 Lab 2 C0609M Sem 2 Test T5: .Net & C# Theory
36 22/11 08:00 08:45 Lab 3 C0611G Sem 2 Test T1: Java Simplified I Theory
37 23/11 19:45 20:30 Class 3 N0705M ACNA W2K3I- Test
38 23/11 15:45 17:45 Lab 2 C0509K Sem 4 Test T2: JSPS Practical
39 23/11 19:45 21:45 Lab 1 C0506M Sem 4 Test T2: JSPS Practical
40 24/11 19:45 21:45 Lab 1 C0610M Sem 2 Test T2: Java Simplified I Practical
41 26/11 13:00 15:30 Lab ACNA N0705M ACNA W2K3I Practical- Test
42 26/11 7:30 9:30 Lab 3 C0611G Sem 2 Test T2: Java Simplified I Practical
Chú ý:
Đối với học viên thi lại:
– Các bạn học viên chưa đỗ trong các kỳ thi trước cần đăng ký thi lại với Giáo vụ trước 2 ngày diễn ra kỳ thi của các lớp tiếp theo.
Đối với các lớp bảo vệ Project:
– Các nhóm nộp tài liệu Project cho Giáo vụ ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project
– Nhận bàn giao máy từ bộ phận Quản trị mạng và hoàn thành việc cài đặt Project ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project.
– Project của ITT và Sem1 ACCPđược phép bảo vệ chung.