• Post category:Lịch thi

Phòng Đào tạo trường Hanoi-Aptech xin thông báo lịch thi học viên tháng 12 có update. Các bạn chú ý cập nhật!

Mã kỳ thi

Lớp

Ngày

Bắt đầu

Địa điểm

Kỳ học

Môn

411

A1307L

25-Dec

17:45

Lab

Sem4

EJB Theory

421A

A1307L

30-Dec

17:45

Lab

Sem4

EJB Practical

431

A1410L

28-Dec

17:45

Lab

Sem2

XML Theory

387

A1510M

4-Dec

17:30

Lab

Sem1

C Theory

390A

A1510M

10-Dec

19:30

Lab

Sem1

C Practical

428

AD14L

9-Dec

17:45

Lab

Mobi

Java Theory

427

C1301QI

31-Dec

 

Lab HV

Sem4

XMJ & DWSJ Theory

407

C1401QG

23-Dec

 

Lab HV

Sem2

DCJ Theory

408

C1401QG

23-Dec

 

Lab HV

Sem2

DBSJ Theory

410

C1401QG

24-Dec

 

Lab HV

Sem2

DCJ & DBSJ Practical

393A

C1404I

14-Dec

13:30

Lab

Sem3

EAD Theory

395A

C1404I

16-Dec

13:30

Lab

Sem3

EAD Practical

409

N1506L

23-Dec

17:45

Lab

ACNA

Linux Theory

418A

N1506L

26-Dec

14:15

Lab ACNA

ACNA

Linux Practical

384A

Retake

4-Dec

13:30

Lab

ACCP

Các môn thực hành ACCP

399

Retake

12-Dec

13:30

Lab ACNA

ACNA

Các môn thực hành ACNA

394A

Retake

14-Dec

14:00

Lab

ACCP

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

401A

Retake

17-Dec

17:30

Lab

ACCP

Các môn thực hành ACCP

406

Retake

22-Dec

16:00

Lab

ACCP

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

413

Retake

25-Dec

17:45

Lab

ACCP

Các môn thực hành ACCP

381

Retake-K5

2-Dec

9:30

Lab-HV

Sem3

Web 1 Theory (lần 3)

382

Retake-K5

2-Dec

7:30

Lab-HV

Sem3

Web 1 Practical (lần 3)

391

Retake-K5

8-Dec

9:30

Lab-HV

Sem3

Web 2 Theory (lần 3)

392

Retake-K5

8-Dec

7:30

Lab-HV

Sem3

Web 2 Practical (lần 3)

429

Retake-K5

14-Dec

8:00

Lab-HV

Sem2

PCS Practical

430

Retake-K5

14-Dec

 

Lab HV

Sem2

PCS Theory

404

Retake-K5

18-Dec

9:30

Lab-HV

Sem3

WCF Theory (lần 2)

405

Retake-K5

18-Dec

7:30

Lab-HV

Sem3

WCF Practical (lần 2)

414

Retake-K5

25-Dec

9:30

Lab-HV

Sem3

Web 2 Theory (lần 4)

415

Retake-K5

25-Dec

7:30

Lab-HV

Sem3

Web 2 Practical (lần 4)

416

Retake-K5

25-Dec

9:30

Lab-HV

Sem4

WAJS Theory (lần 1)

422

Retake-K5

29-Dec

9:30

Lab-HV

Sem4

WPSJ Theory (lần 2)

423

Retake-K5

29-Dec

7:30

Lab-HV

Sem4

WPSJ Practical (lần 2)

385

Retake-K6

3-Dec

15:30

Lab-HV

Sem1

SQLTheory (lần 4)

386

Retake-K6

3-Dec

13:30

Lab-HV

Sem1

SQL Practical (lần 4)

396

Retake-K6

11-Dec

15:30

Lab-HV

Sem1

HDJ Theory (lần 4)

397

Retake-K6

11-Dec

13:30

Lab-HV

Sem1

HDJ Practical (lần 4)

398

Retake-K6

11-Dec

15:30

Lab-HV

Sem2

XML Theory (lần 3)

402

Retake-K6

17-Dec

15:30

Lab-HV

Sem2

JAVA1 Theory (lần 2)

403

Retake-K6

17-Dec

13:30

Lab-HV

Sem2

JAVA1 Practical (lần 2)

424

Retake-K6

30-Dec

15:30

Lab-HV

Sem2

JAVA2 Theory (lần 1)

425

Retake-K6

30-Dec

13:30

Lab-HV

Sem2

JAVA2 Practical (lần 1)

383

T1505G

3-Dec

8:00

Lab

Sem2

SQL Theory

388

T1505G

5-Dec

7:30

Lab

Sem2

SQL Practical

417A

T1509I

26-Dec

13:30

Lab

Sem1

C Theory

420

T1509I

29-Dec

14:00

Lab

Sem1

C Practical

PHÒNG ĐÀO TẠO!