• Post category:Lịch thi

Phòng Đào tạo Trường Hanoi- Aptech thông báo lịch thi học viên tháng 11/2015. Các bạn chú ý cập nhật!

Mã kỳ thi Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn
349 A1307L 17-Nov 17:45 Lab Sem4 WAJS Theory
352 A1307L 19-Nov 17:45 Lab Sem4 WAJS Practical
343 A1408M 12-Nov 19:45 Lab Sem2 PCS Theory
348 A1408M 16-Nov 19:45 Lab Sem2 PCS Practical
361 A1410L 28-Nov 13:30 Class Sem1 Project Sem 1
350 A1507M 19-Nov 17:45 Class Sem1 English
354 A1510M 19-Nov 17:30 Class Sem1 English
341 C1301QI 7-Nov   Class Sem3 eProject Evaluation (Sem 3)
359 C1301QI 27-Nov   Lab HV Sem4 EJB Theory
363 C1301QI 30-Nov   Lab HV Sem4 EJB Practical
351 C1401QG 19-Nov   Lab HV Sem2 Java 2 Theory
355 C1401QG 23-Nov   Lab HV Sem2 Java 2 Practical
334 C1404I 4-Nov 13:30 Lab Sem3 WAD Theory
338 C1404I 6-Nov 13:30 Lab Sem3 WAD Practical
340 C1408G 7-Nov 8:00 Class ACCP eProject Sem 2
342 C1410G 12-Nov 8:00 Lab Sem2 PCS Theory
345 C1410G 14-Nov 7:30 Lab Sem2 PCS Practical
304A IP12L 7-Nov 13:30 Class iOS iOS Project Evaluation
358 N1506L 25-Nov 17:45 Lab ACNA ISA Theory
362 N1506L 28-Nov 13:30 Lab ACNA ACNA ISA Practical
337 Retake 5-Nov 13:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
344 Retake 12-Nov 14:00 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
347 Retake 14-Nov 13:30 Lab ACNA ACNA Các môn thực hành ACNA
353 Retake 19-Nov 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
356 Retake 24-Nov 16:00 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
360 Retake 27-Nov 17:45 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
335 T1505G 5-Nov 8:00 Lab Sem2 HDJ Theory
339 T1505G 7-Nov 7:30 Lab Sem2 HDJ Practical

PHÒNG ĐÀO TẠO!