Hội thảo Nghề quản trị mạng ngày 28-02-2009

http://www.xin.vn/giaymoi.jpg