• Post category:Lịch thi

Phòng Đào tạo thông báo lịch thi tháng 8 cập nhật, các bạn học viên chú ý để nắm được đầy đủ thông tin.

Mã kỳ thi Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn
279 A1408M 11-Aug 19:45 Lab Sem4 XMJ Theory
283 A1408M 15-Aug 19:45 Lab Sem4 XMJ Practical
256A A1410L 11-Aug 17:45 Lab Sem2 PCS Theory
280 A1510M 12-Aug 17:30 Lab Sem2 Java1 Theory
284 A1510M 15-Aug 17:30 Lab Sem2 Java1 Practical
281 C1301QI 13-Aug 13:30 Class Sem4 Project J2EE
269A C1410G 4-Aug 8:00 Lab Sem4 ANDROID Theory
272A C1410G 6-Aug 8:00 Lab Sem4 ANDROID Practical
273 C1505G 4-Aug 8:00 Lab Sem2 PCS Theory
277 C1505G 6-Aug 8:00 Lab Sem2 PCS Practical
270 C1509I 2-Aug 13:30 Lab Sem2 Java1 Theory
274 C1509I 4-Aug 13:30 Lab Sem2 Java1 Practical
289 C1509I 25-Aug 13:30 Lab Sem2 Java2 Theory
293 C1509I 27-Aug 13:30 Lab Sem2 Java2 Practical
291 N1603L 25-Aug 17:45 Lab Lab 2 2K3I Theory
294 N1603L 27-Aug 13:30 Lab ACNA Lab 2 2K3I Practical
276 Retake 5-Aug 19:30 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
278 Retake 9-Aug 19:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
282 Retake 13-Aug 8:00 Class Sem2 eProject Sem 2
286 Retake 18-Aug 17:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
287 Retake 20-Aug 13:30 Lab 2 ACNA Các môn thực hành ACNA
288 Retake 22-Aug 15:30 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
292 Retake 26-Aug 19:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
271 T1601G 2-Aug 8:00 Lab Sem1 HDJ Practical
295 T1601G 27-Aug 8:00 Lab Sem1 SQL Theory
296 T1601G 30-Aug 8:00 Lab Sem1 SQL Practical

Phòng Đào tạo!