• Post category:Lịch thi

HANOI-APTECH: LỊCH THI THÁNG 8/2020

Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 8/2020 như dưới đây:

Mã kỳ Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn
68 C1812M 3/8/2020 19:45:00 Lab Sem2 PCS Theory
60A C1908IK 4/8/2020 13:30:00 Lab Sem2 Java2 Theory
69 C1812M 5/8/2020 19:45:00 Lab Sem2 PCS Practical
61A C1908IK 6/8/2020 13:30:00 Lab Sem2 Java2 Practical
70 C1912M 8/8/2020 13:30:00 Lab Sem1 ePJ Submission
71 Retake 8/8/2020 10:00:00 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
85 C1908M 8/8/2020 19:00:00 Lab Sem1 PJ Evaluation
72 C1708M 10/8/2020 19:45:00 Lab Sem4 Test E4: JSF Theory    
66A C1810GH 11/8/2020 8:30:00 Lab Sem4 Test E3: JSP Theory    
67A C1810GH 11/8/2020 9:30:00 Lab Sem4 Test R1: JSP Practical
73 C1708M 11/8/2020 19:45:00 Lab Sem4 Test R2: JSF Practical
76 T2007GH 14/8/2020 8:30:00 Lab Sem1 HDJ Theory
77 T2007GH 14/8/2020 9:30:00 Lab Sem1 HDJ Practical
78 Retake 15/8/2020 15:30:00 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
79 C1912M 17/8/2020 18:30:00 Lab Sem1 PHP Theory
80 C1912M 19/8/2020 19:30:00 Lab Sem1 PHP Practical
81 C1908IK 20/8/2020 13:30:00 Lab Sem2 PCS Theory
82 C1908IK 20/8/2020 13:30:00 Lab Sem2 PCS Practical
83 Retake 20/8/2020 15:30:00 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
74A C1810GH 22/8/2020 8:30:00 Lab Sem4 Test E4: JSF Theory    
75A C1810GH 22/8/2020 9:30:00 Lab Sem4 Test R2: JSF Practical
84 Retake 22/8/2020 15:30:00 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
86 Retake 29/8/2020 10:00:00 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
87 C1812M 31/8/2020 19:45:00 Lab Sem2 BigData Theory