• Post category:Lịch thi

Phòng Đào tạo thông báo lịch thi học viên tháng 2/2017, các bạn học viên lưu ý cập nhật.

Mã kỳ thi Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn
34 A1608M 8-Feb 19:30 Lab Sem1 ePIT
46 A1608M 22-Feb 19:30 Lab Sem1 HDJ & DWCS5 Theory
47 A1608M 24-Feb 19:30 Lab Sem1 HDJ & DWCS5 Practical
40 C1501QK 17-Feb   Lab-HV Sem3 WF I (1) Theory (WS1)
43 C1501QK 20-Feb   Lab-HV Sem3 WF I (1) Practical (WS1)
50 C1601G 27-Feb 8:00 Lab Sem2 DCJ Theory
51 C1601G 28-Feb 8:00 Lab Sem2 DBSJ Theory
36 Retake 10-Feb 17:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
38 Retake 14-Feb 18:00 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
41 Retake 17-Feb 19:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
42 Retake 18-Feb 13:30 Lab ACNA Các môn thực hành ACNA
44 Retake 21-Feb 18:00 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
48 Retake 24-Feb 17:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
35 T1608K 9-Feb 15:30 Lab Sem1 SQL Theory
37 T1608K 11-Feb 15:30 Lab Sem1 SQL Practical
45 T1611H 22-Feb 9:30 Lab Sem1 English