• Post category:Lịch thi

Phòng Đào tạo thông báo lịch thi tháng 12 update, học viên chú ý cập nhật.

Mã kỳ thi Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn
425A C1601G 1-Dec 8:00 Lab Sem2 Java1 Theory
427 C1401QG 2-Dec   Lab-HV Sem4 ANDROID Theory
428 C1601G 3-Dec 8:00 Lab Sem2 Java1 Practical
429 C1401QG 5-Dec   Lab-HV Sem4 ANDROID Practical
430 Entry 5-Dec 9:00 Lab ACCP Gmat, English
431 Retake 5-Dec 17:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
460 Retake-K6 7-Dec 15:30 Lab-HV Sem4 WPSJ theory (lần 2)
461 Retake-K6 7-Dec 13:30 Lab-HV Sem4 WPSJ Practical (lần 2)
471 Retake-K7 7-Dec 15:30 Lab-HV Sem1 HDJ&DW Theory (lần 4)
472 Retake-K7 7-Dec 13:30 Lab-HV Sem1 HDJ&DW Practical (lần 4)
432 Retake 8-Dec 19:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
462 Retake-K6 9-Dec 15:30 Lab-HV Sem4 WAJS theory (lần 2)
463 Retake-K6 9-Dec 13:30 Lab-HV Sem4 WAJS Practical (lần 2)
473 Retake-K7 9-Dec 15:30 Lab-HV Sem2 XML Theory (lần 3)
433 Retake 10-Dec 13:30 Lab 2 ACNA Các môn thực hành ACNA
434 C1501QK 12-Dec   Lab-HV Sem2 DCJ Theory
435 C1501QK 12-Dec   Lab-HV Sem2 DBSJ Theory
436 Retake 13-Dec 17:30 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
464 Retake-K6 13-Dec 16:15 Lab-HV Sem4 INSE Theory (lần 4)
465 Retake-K6 13-Dec 15:15 Lab-HV Sem4 WEBEN Theory (lần 4)
466 Retake-K6 13-Dec 13:15 Lab-HV Sem4 WEBEN Practical (lần 4)
437 C1501QK 14-Dec   Lab-HV Sem2 DCJ Practical
438 Entry 15-Dec 9:00 Lab ACCP Gmat, English
467 Retake-K6 15-Dec 15:30 Lab-HV Sem4 XMJ Theory (lần 2)
468 Retake-K6 15-Dec 13:30 Lab-HV Sem4 XMJ Practical (lần 2)
474 Retake-K7 15-Dec 15:30 Lab-HV Sem1 SQL Theory (lần 4)
475 Retake-K7 15-Dec 13:30 Lab-HV Sem1 SQL Practical (lần 4)
439 Retake 16-Dec 17:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
441A T1608K 21-Dec 15:30 Lab Sem1 HDJ & DWCS5 Theory
444 Retake 21-Dec 17:30 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
469 Retake-K6 21-Dec 10:00 Lab-HV Sem4 EJB Theory (lần 1)
470 Retake-K6 21-Dec 8:00 Lab-HV Sem4 EJB Practical (lần 1)
476 Retake-K7 21-Dec 10:00 Lab-HV Sem2 Java1 Theory (lần 2)
477 Retake-K7 21-Dec 8:00 Lab-HV Sem2 Java1 Practical (lần 2)
447 C1401QG 23-Dec   Lab-HV Sem3 WF1 Theory
440A C1509I 24-Dec 13:30 Lab Sem2 Project Sem 2
443A T1608K 24-Dec 15:30 Lab Sem1 HDJ & DWCS5 Practical
450 A1603M 24-Dec 19:30 Class Sem1 Project PHP
451 Entry 26-Dec 9:00 Lab ACCP Gmat, English
449A C1601G 26-Dec 8:00 Lab Sem2 Java2 Theory
455 C1401QG 26-Dec   Lab-HV Sem3 WF1 Practical
453A C1601G 28-Dec 8:00 Lab Sem2 Java2 Practical
442A A1510M 28-Dec 17:30 Lab Sem2 DCJ Theory
457 N1611L 28-Dec 17:30 Lab ACNA 2K8E Theory
446A T1608K 29-Dec 15:30 Lab Sem1 English
448A A1510M 30-Dec 17:30 Lab Sem2 DBSJ Theory
459 N1611L 31-Dec 17:30 Lab ACNA 2K8E Practical

PHÒNG ĐÀO TẠO