Phòng Đào tạo thông báo lịch thi học viên tháng 9, học viên lưu ý cập nhật thông tin

Mã kỳ thi Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn
303 A1408M 1-Sep 19:45 Lab Sem4 XMJ & WEBSERV Theory
307 A1408M 5-Sep 19:45 Lab Sem4 XMJ & WEBSERV Practical
306 A1410L 3-Sep 17:45 Class Sem2 Project Java
304 A1603M 1-Sep 19:30 Lab Sem1 HDJ Theory
308 A1603M 5-Sep 19:30 Lab Sem1 HDJ Practical
305 C1401QG 1-Sep   Lab-HV Sem4 WPSJ Theory
309 C1401QG 5-Sep   Lab-HV Sem4 WPSJ Practical
328 C1401QG 20-Sep   Lab-HV Sem4 WAJS Theory
329 C1401QG 22-Sep   Lab-HV Sem4 WAJS Practical
310 C1501QK 5-Sep   Lab-HV Sem2 XML Theory
325 C1505G 17-Sep 8:00 Class Sem2 Project Sem 2
293A C1509I 1-Sep 13:30 Lab Sem2 Java2 Practical
336 C1509I 29-Sep 13:30 Lab Sem2 DCJ Theory
317 N1603L 9-Sep 17:45 Lab Advanced 2K3M Theory
318 N1603L 10-Sep 13:30 Lab Advanced 2K3M Practical
335 N1603L 28-Sep 17:45 Lab Advanced ISA Theory
312 Retake 6-Sep 19:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
320 Retake 15-Sep 17:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
326 Retake 17-Sep 13:30 Lab 2 ACNA Các môn thực hành ACNA
327 Retake 19-Sep 15:30 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
332 Retake 23-Sep 19:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
334 Retake 28-Sep 19:30 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
313 Retake-K6 9-Sep 15:30 Lab Sem3 AWSAD#2 Theory (lần 2)
314 Retake-K6 9-Sep 13:30 Lab Sem3 AWSAD#2 Practical (lần 2)
321 Retake-K6 16-Sep 10:00 Lab Sem3 AWSAD#1 Theory (lần 2)
322 Retake-K6 16-Sep 8:00 Lab Sem3 AWSAD#1 Practical (lần 2)
330 Retake-K6 22-Sep 15:30 Lab Sem3 WAD Practical (lần 2)
331 Retake-K6 22-Sep 13:30 Lab Sem3 WAD Theory (lần 2)
337 Retake-K6 29-Sep 16:15 Lab Sem4 INSE Theory (lần 1)
338 Retake-K6 29-Sep 15:15 Lab Sem4 WEBENT Theory (lần 1)
339 Retake-K6 29-Sep 13:15 Lab Sem4 WEBENT Practical (lần 1)
315 Retake-K7 9-Sep 15:30 Lab Sem1 HDJ&DW Theory (lần 1)
316 Retake-K7 9-Sep 13:30 Lab Sem1 HDJ&DW Practical (lần 1)
323 Retake-K7 16-Sep 10:00 Lab Sem1 SQL Theory (lần 1)
324 Retake-K7 16-Sep 8:00 Lab Sem1 SQL Practical (lần 1)