• Post category:Lịch thi

Phòng Đào tạo thông báo lịch thi học viên tháng 12, các bạn học viên chú ý cập nhật lịch.

Mã kỳ thi Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn
445 A1410L 22-Dec 17:30 Lab Sem3 WF 1 Theory
452 A1410L 26-Dec 17:30 Lab Sem3 WF 1 Practical
442 A1510M 20-Dec 17:30 Lab Sem2 DCJ Theory
448 A1510M 23-Dec 17:30 Lab Sem2 DBSJ Theory
454 A1510M 26-Dec 17:30 Lab Sem2 PCS Theory
456 A1510M 28-Dec 17:30 Lab Sem2 DCJ & DBSJ Practical
458 A1510M 30-Dec 17:30 Lab Sem2 PCS Practical
450 A1603M 24-Dec 19:30 Class Sem1 Project PHP
427 C1401QG 2-Dec   Lab-HV Sem4 ANDROID Theory
429 C1401QG 5-Dec   Lab-HV Sem4 ANDROID Practical
447 C1401QG 23-Dec   Lab-HV Sem3 EAD Theory
455 C1401QG 26-Dec   Lab-HV Sem3 EAD Practical
434 C1501QK 12-Dec   Lab-HV Sem2 DCJ Theory
435 C1501QK 12-Dec   Lab-HV Sem2 DBSJ Theory
437 C1501QK 14-Dec   Lab-HV Sem2 DCJ Practical
440 C1509I 17-Dec 13:30 Lab Sem2 Project Sem 2
425A C1601G 1-Dec 8:00 Lab Sem2 Java1 Theory
428 C1601G 3-Dec 8:00 Lab Sem2 Java1 Practical
449 C1601G 24-Dec 8:00 Lab Sem2 Java2 Theory
453 C1601G 26-Dec 8:00 Lab Sem2 Java2 Practical
457 N1611L 28-Dec 17:30 Lab ACNA 2K8E Theory
459 N1611L 31-Dec 17:30 Lab ACNA 2K8E Practical
431 Retake 5-Dec 17:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
432 Retake 8-Dec 19:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
433 Retake 10-Dec 13:30 Lab 2 ACNA Các môn thực hành ACNA
436 Retake 13-Dec 17:30 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
439 Retake 16-Dec 17:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
444 Retake 21-Dec 17:30 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
460 Retake-K6 7-Dec 15:30 Lab-HV Sem4 WPSJ theory (lần 2)
461 Retake-K6 7-Dec 13:30 Lab-HV Sem4 WPSJ Practical (lần 2)
462 Retake-K6 9-Dec 15:30 Lab-HV Sem4 WAJS theory (lần 2)
463 Retake-K6 9-Dec 13:30 Lab-HV Sem4 WAJS Practical (lần 2)
464 Retake-K6 13-Dec 16:15 Lab-HV Sem4 INSE Theory (lần 4)
465 Retake-K6 13-Dec 15:15 Lab-HV Sem4 WEBEN Theory (lần 4)
466 Retake-K6 13-Dec 13:15 Lab-HV Sem4 WEBEN Practical (lần 4)
467 Retake-K6 15-Dec 15:30 Lab-HV Sem4 XMJ Theory (lần 2)
468 Retake-K6 15-Dec 13:30 Lab-HV Sem4 XMJ Practical (lần 2)
469 Retake-K6 21-Dec 10:00 Lab-HV Sem4 EJB Theory (lần 1)
470 Retake-K6 21-Dec 8:00 Lab-HV Sem4 EJB Practical (lần 1)
471 Retake-K7 7-Dec 15:30 Lab-HV Sem1 HDJ&DW Theory (lần 4)
472 Retake-K7 7-Dec 13:30 Lab-HV Sem1 HDJ&DW Practical (lần 4)
473 Retake-K7 9-Dec 15:30 Lab-HV Sem2 XML Theory (lần 3)
474 Retake-K7 15-Dec 15:30 Lab-HV Sem1 SQL Theory (lần 4)
475 Retake-K7 15-Dec 13:30 Lab-HV Sem1 SQL Practical (lần 4)
476 Retake-K7 21-Dec 10:00 Lab-HV Sem2 Java1 Theory (lần 2)
477 Retake-K7 21-Dec 8:00 Lab-HV Sem2 Java1 Practical (lần 2)
441 T1608K 19-Dec 15:30 Lab Sem1 HDJ & DWCS5 Theory
443 T1608K 21-Dec 15:30 Lab Sem1 HDJ & DWCS5 Practical
446 T1608K 23-Dec 15:30 Lab Sem1 English

PHÒNG ĐÀO TẠO