• Post category:Lịch thi

Phòng Đào tạo cập nhật lịch thi học viên tháng 1/2017, các bạn học viên lưu ý. 

Mã kỳ thi Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn
21 A1408M 14-Jan 19:45 Class Sem4 Project J2EE
1 A1410L 3-Jan 17:30 Lab Sem3 WF 1 Theory
3 A1410L 4-Jan 17:30 Lab Sem3 WF 1 Practical
26 A1410L 19-Jan 17:30 Lab Sem3 WF 2 Theory
27 A1410L 20-Jan 17:30 Lab Sem3 WF 2 Practical
9 A1510M 4-Jan 17:30 Lab Sem2 PCS Theory
13 A1510M 6-Jan 17:30 Lab Sem2 PCS Practical
14 A1510M 9-Jan 17:30 Lab Sem2 DCJ Theory
17 A1510M 11-Jan 17:30 Lab Sem2 DBSJ Theory
20 A1510M 13-Jan 17:30 Lab Sem2 DCJ & DBSJ Practical
32 A1603M 12-Jan 19:30 Lab Sem2 XML Theory
23 C1401QG 16-Jan   Lab-HV Sem3 WF2 Theory 
25 C1401QG 18-Jan   Lab-HV Sem3 WF2 Practical 
15 C1501QK 9-Jan   Lab-HV Sem2 PCS Theory
19 C1501QK 12-Jan   Lab-HV Sem2 PCS Practical
22 C1509I 14-Jan 13:30 Lab Sem2 Project Sem 2
18 C1601G 11-Jan 8:00 Lab Sem2 XML Theory
28 N1611L 11-Jan 17:30 Lab ACNA 2K8E Theory
29 N1611L 14-Jan 17:30 Lab ACNA 2K8E Practical
8 Retake 4-Jan 19:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
16 Retake 10-Jan 18:00 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
24 Retake 17-Jan 17:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
4 Retake-K6 4-Jan 15:30 Lab-HV Sem4 WSERV theory (lần 1)
5 Retake-K6 4-Jan 13:30 Lab-HV Sem4 WSERV Practical (lần 1)
11 Retake-K6 6-Jan 15:30 Lab-HV Sem3 WAD Theory (lần 5)
12 Retake-K6 6-Jan 13:30 Lab-HV Sem3 WAD Practical (lần 5)
6 Retake-K7 4-Jan 15:30 Lab-HV Sem2 Java2 Theory (lần 1)
7 Retake-K7 4-Jan 13:30 Lab-HV Sem2 Java2 Practical (lần 1)
2 T1611H 3-Jan 9:30 Lab Sem1 C Theory
10 T1611H 5-Jan 9:30 Lab Sem1 C Practical