• Post category:Lịch thi

Phòng Đào tạo trường Hanoi- Aptech thông báo lịch thi tháng 11/2016, các bạn học viên chú ý cập nhật thông tin.

Mã kỳ thi Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn
404 A1608M 14-Nov 19:30 Lab Sem1 C Theory
413 A1608M 17-Nov 19:30 Lab Sem1 C Practical
395 C1401QG 10-Nov   Lab-HV Sem4 WEBSERV Theory
402 C1401QG 14-Nov   Lab-HV Sem4 WEBSERV Practical
376A C1410G 5-Nov 8:00 Class Sem4 Project J2EE
403 C1501QK 14-Nov   Lab-HV Sem2 Java2 Theory
412 C1501QK 16-Nov   Lab-HV Sem2 Java2 Practical
390 C1509I 2-Nov 13:30 Lab Sem2 PCS Practical
406 N1603L 15-Nov 17:45 Lab Advanced Linux Theory
418 N1603L 19-Nov 13:30 Lab Advanced Linux Practical
392 Retake 7-Nov 17:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
396 Retake 10-Nov 19:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
401 Retake 12-Nov 13:30 Lab 2 ACNA Các môn thực hành ACNA
405 Retake 14-Nov 15:30 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
417 Retake 18-Nov 17:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
419 Retake 23-Nov 17:30 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
393 Retake-K6 8-Nov 15:30 Lab-HV Sem3 WAD Theory (lần 4)
394 Retake-K6 8-Nov 13:30 Lab-HV Sem3 WAD Practical (lần 4)
397 Retake-K6 11-Nov 15:30 Lab-HV Sem4 WPSJ theory (lần 1)
398 Retake-K6 11-Nov 13:30 Lab-HV Sem4 WPSJ Practical (lần 1)
408 Retake-K6 15-Nov 15:30 Lab-HV Sem4 WAJS theory (lần 1)
409 Retake-K6 15-Nov 13:30 Lab-HV Sem4 WAJS Practical (lần 1)
414 Retake-K6 17-Nov 16:15 Lab-HV Sem4 INSE Theory (lần 3)
415 Retake-K6 17-Nov 15:15 Lab-HV Sem4 WEBEN Theory (lần 3)
416 Retake-K6 17-Nov 13:15 Lab-HV Sem4 WEBEN Practical (lần 3)
421 Retake-K6 29-Nov 10:00 Lab-HV Sem4 XMJ Theory (lần 1)
422 Retake-K6 29-Nov 8:00 Lab-HV Sem4 XMJ Practical (lần 1)
399 Retake-K7 11-Nov 15:30 Lab-HV Sem1 HDJ&DW Theory (lần 3)
400 Retake-K7 11-Nov 13:30 Lab-HV Sem1 HDJ&DW Practical (lần 3)
410 Retake-K7 15-Nov 15:30 Lab-HV Sem1 SQL Theory (lần 3)
411 Retake-K7 15-Nov 13:30 Lab-HV Sem1 SQL Practical (lần 3)
423 Retake-K7 29-Nov 10:00 Lab-HV Sem2 XML Theory (lần 2)
385A T1601G 5-Nov 8:00 Class Sem1 Project PHP