• Post category:Lịch thi

Phòng Đào tạo nhà trường thông báo lịch thi lại học viên tháng 11, các bạn học viên lưu ý cập nhật lịch thi để đăng ký.

Lớp

Ngày

Bắt đầu

Môn

Retake

7-Nov

17:30

Các môn thực hành ACCP

Retake

10-Nov

19:30

Các môn thực hành ACCP

Retake

12-Nov

13:30

Các môn thực hành ACNA

Retake

14-Nov

15:30

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

Retake

18-Nov

17:30

Các môn thực hành ACCP

Retake

23-Nov

17:30

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

PHÒNG ĐÀO TẠO!