• Post category:Lịch thi

Phòng Đào tạo thông báo lịch thi học viên tháng 10, các bạn chú ý cập nhật lịch thi thường xuyên 

Mã kỳ thi Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn
377 A1408M 25-Oct 19:45 Lab Sem4 ANDROID Theory
384 A1408M 28-Oct 19:45 Lab Sem4 ANDROID Practical
306A A1410L 8-Oct 13:30 Class Sem2 Project Java
340 A1510M 3-Oct 17:30 Lab Sem2 Java2 Theory
344 A1510M 5-Oct 17:30 Lab Sem2 Java2 Practical
363 A1603M 17-Oct 19:30 Lab Sem1 SQL Theory
369 A1603M 20-Oct 19:30 Lab Sem1 SQL Practical
342 C1401QG 4-Oct   Lab-HV Sem4 XMJ Theory
351 C1401QG 6-Oct   Lab-HV Sem4 XMJ Practical
378 C1401QG 25-Oct   Lab-HV Sem4 EJB Theory
383 C1401QG 27-Oct   Lab-HV Sem4 EJB Practical
376 C1410G 22-Oct 8:00 Class Sem4 Project J2EE
353 C1501QK 10-Oct   Lab-HV Sem2 Java1 Theory
360 C1501QK 14-Oct   Lab-HV Sem2 Java1 Practical
336A C1509I 1-Oct 13:30 Lab Sem2 DCJ Theory
341 C1509I 4-Oct 13:30 Lab Sem2 DBSJ Theory
350 C1509I 6-Oct 13:30 Lab Sem2 DCJ & DBSJ Practical
386 C1509I 31-Oct 13:30 Lab Sem2 PCS Theory
335A N1603L 18-Oct 17:45 Lab Advanced ISA Theory
375 N1603L 22-Oct 13:30 Lab Advanced ISA Practical
343 Retake 4-Oct 19:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
359 Retake 13-Oct 17:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
361 Retake 15-Oct 13:30 Lab 2 ACNA Các môn thực hành ACNA
364 Retake 17-Oct 15:30 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
374 Retake 21-Oct 17:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
382 Retake 26-Oct 17:30 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
345 Retake-K6 5-Oct 15:30 Lab-HV Sem3 WSAD#1 Theory (lần 5)
346 Retake-K6 5-Oct 13:30 Lab-HV Sem3 WSAD#1 Practical (lần 5)
355 Retake-K6 12-Oct 15:30 Lab-HV Sem3 WSAD#2 Theory (lần 3)
356 Retake-K6 12-Oct 13:30 Lab-HV Sem3 WSAD#2 Practical (lần 3)
365 Retake-K6 17-Oct 15:30 Lab-HV Sem3 AWSAD#2 Theory (lần 3)
366 Retake-K6 17-Oct 13:30 Lab-HV Sem3 AWSAD#2 Practical (lần 3)
370 Retake-K6 20-Oct 15:30 Lab-HV Sem3 AWSAD#1 Theory (lần 3)
371 Retake-K6 20-Oct 13:30 Lab-HV Sem3 AWSAD#1 Practical (lần 3)
379 Retake-K6 25-Oct 15:30 Lab-HV Sem3 WAD Theory (lần 3)
380 Retake-K6 25-Oct 13:30 Lab-HV Sem3 WAD Practical (lần 3)
387 Retake-K6 31-Oct 16:15 Lab-HV Sem4 INSE Theory (lần 2)
388 Retake-K6 31-Oct 15:15 Lab-HV Sem4 WEBEN Theory (lần 2)
389 Retake-K6 31-Oct 13:15 Lab-HV Sem4 WEBEN Practical (lần 2)
347 Retake-K7 5-Oct 15:30 Lab-HV Sem1 C Theory (lần 4)
348 Retake-K7 5-Oct 13:30 Lab-HV Sem1 C Practical (lần 4)
357 Retake-K7 12-Oct 15:30 Lab-HV Sem1 HDJ&DW Theory (lần 2)
358 Retake-K7 12-Oct 13:30 Lab-HV Sem1 HDJ&DW Practical (lần 2)
367 Retake-K7 17-Oct 15:30 Lab-HV Sem1 SQL Theory (lần 2)
368 Retake-K7 17-Oct 13:30 Lab-HV Sem1 SQL Practical (lần 2)
372 Retake-K7 20-Oct 15:30 Lab-HV Sem2 XML Theory (lần 1)
373 Retake-K7 20-Oct 13:30 Lab-HV Sem2 XML Practical (lần 1)
385 T1601G 29-Oct 8:00 Class Sem1 Project PHP
352 T1608K 7-Oct 15:30 Lab Sem1 C Theory
354 T1608K 11-Oct 15:30 Lab Sem1 C Practical

 

PHÒNG ĐÀO TẠO!