Phòng Đào tạo nhà trường thông báo bổ sung lịch thị học viên tháng 10. Các bạn học viên chú ý cập nhật lịch thi đầy đủ.

Mã kỳ thiLớpNgàyBắt đầuĐịa điểmKỳ họcMôn
377A1408M25-Oct19:45LabSem4ANDROID Theory
384A1408M28-Oct19:45LabSem4ANDROID Practical
306AA1410L8-Oct13:30ClassSem2Project Java
340A1510M3-Oct17:30LabSem2Java2 Theory
344A1510M5-Oct17:30LabSem2Java2 Practical
363A1603M17-Oct19:30LabSem1SQL Theory
369AA1603M19-Oct19:30LabSem1SQL Practical
342C1401QG4-Oct Lab-HVSem4XMJ Theory
351C1401QG6-Oct Lab-HVSem4XMJ Practical
378C1401QG25-Oct Lab-HVSem4EJB Theory
383C1401QG27-Oct Lab-HVSem4EJB Practical
376C1410G22-Oct8:00ClassSem4Project J2EE
353C1501QK10-Oct Lab-HVSem2Java1 Theory
360C1501QK14-Oct Lab-HVSem2Java1 Practical
336AC1509I1-Oct13:30LabSem2DCJ Theory
341C1509I4-Oct13:30LabSem2DBSJ Theory
350C1509I6-Oct13:30LabSem2DCJ & DBSJ Practical
386C1509I31-Oct13:30LabSem2PCS Theory
335AN1603L18-Oct17:45LabAdvancedISA Theory
375N1603L22-Oct13:30LabAdvancedISA Practical
343Retake4-Oct19:30LabACCPCác môn thực hành ACCP
359Retake13-Oct17:30LabACCPCác môn thực hành ACCP
361Retake15-Oct13:30Lab 2ACNACác môn thực hành ACNA
364Retake17-Oct15:30LabACCPCác môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
374Retake21-Oct17:30LabACCPCác môn thực hành ACCP
382Retake26-Oct17:30LabACCPCác môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
345Retake-K65-Oct15:30Lab-HVSem3WSAD#1 Theory (lần 5)
346Retake-K65-Oct13:30Lab-HVSem3WSAD#1 Practical (lần 5)
355Retake-K612-Oct15:30Lab-HVSem3WSAD#2 Theory (lần 3)
356Retake-K612-Oct13:30Lab-HVSem3WSAD#2 Practical (lần 3)
365Retake-K617-Oct15:30Lab-HVSem3AWSAD#2 Theory (lần 3)
366Retake-K617-Oct13:30Lab-HVSem3AWSAD#2 Practical (lần 3)
370Retake-K620-Oct15:30Lab-HVSem3AWSAD#1 Theory (lần 3)
371Retake-K620-Oct13:30Lab-HVSem3AWSAD#1 Practical (lần 3)
379Retake-K625-Oct15:30Lab-HVSem3WAD Theory (lần 3)
380Retake-K625-Oct13:30Lab-HVSem3WAD Practical (lần 3)
387Retake-K631-Oct16:15Lab-HVSem4INSE Theory (lần 2)
388Retake-K631-Oct15:15Lab-HVSem4WEBEN Theory (lần 2)
389Retake-K631-Oct13:15Lab-HVSem4WEBEN Practical (lần 2)
347Retake-K75-Oct15:30Lab-HVSem1C Theory (lần 4)
348Retake-K75-Oct13:30Lab-HVSem1C Practical (lần 4)
357Retake-K712-Oct15:30Lab-HVSem1HDJ&DW Theory (lần 2)
358Retake-K712-Oct13:30Lab-HVSem1HDJ&DW Practical (lần 2)
367Retake-K717-Oct15:30Lab-HVSem1SQL Theory (lần 2)
368Retake-K717-Oct13:30Lab-HVSem1SQL Practical (lần 2)
372Retake-K720-Oct15:30Lab-HVSem2XML Theory (lần 1)
373Retake-K720-Oct13:30Lab-HVSem2XML Practical (lần 1)
385T1601G29-Oct8:00ClassSem1Project PHP
352BT1608K10-Oct15:30LabSem1C Theory
354AT1608K15-Oct15:30LabSem1C Practical