Lịch thi học viên tháng 5/2014

Published by NguyễnTrần Mỹ Nga on

133 C1203L 2-May 17:30 18:15 Lab Sem3 Test T7: Web II Theory
134 C1109L 2-May 17:30 19:30 Lab Sem4 Test T4: WAJS Practical
135 C1212L 3-May 17:30 18:15 Lab Sem2 Test T1: XML Theory
137 Entry 5-May 8:30 11:00 Class ACCP GMAT & ENGLISH
138 Retake 5-May 8:00 10:00 Lab ACCP ACCP Practical
136 C1201QG 6-May HV Sem3 Test T3: WF II Theory
139 A1403M 6-May 19:30 20:30 Class Sem1 Test E1: English CLC
140 C1203L 6-May 17:30 19:30 Lab Sem3 Test T8: Web II Practical
141 C1201QG 7-May HV Sem3 Test T4: WF II Practical
143 Retake HV K3 8-May 13:15 HV ACCP XMJ Practical (lần 3)
144 Retake HV K3 8-May 15:30 HV ACCP XMJ Theory (lần 3)
145 Retake HV K5 8-May 8:00 HV ACCP CF Theory (lần 3)
146 Retake 9-May 13:30 ACNA Lab ACNA ACNA Practical
148 Retake 13-May 13:30 Lab ACCP & ACNA Các môn lý thuyết (India, HNA, ACNA)
149 Entry 15-May 8:30 11:00 Class ACCP GMAT & ENGLISH
150 Retake 15-May 8:00 10:00 Lab ACCP ACCP Practical
151 Retake HV K4 15-May 13:15 HV ACCP PCS Practical (lần 2)
152 Retake HV K4 15-May 15:30 HV ACCP PCS Theory (lần 2)
153 Retake HV K3 15-May 13:15 HV ACCP EJB Practical (lần 3)
154 Retake HV K3 15-May 15:30 HV ACCP EJB Theory (lần 3)
155 A1103M 17-May 13:30 17:30 Class Sem2 eProject Sem 4
156 C1101QI 17-May Class Sem4 eProject Sem4
157 C1102QK 17-May Class Sem4 eProject Sem4
142A N1402M 20-May 19:30 20:15 Class ACNA Test T2: 2K8E Theory
174 A1307L 20-May 17:30 18:15 Lab Sem2 Test T1: XML Theory
147A N1402M 22-May 13:30 16:00 Lab ACNA Test T3: 2K8E Practical
158 Retake HV K4 22-May 13:15 HV ACCP DCJ Practical (lần 4)
159 Retake HV K4 22-May 15:30 HV ACCP DCJ Theory (lần 4)
160 Retake HV K3 22-May 13:15 HV ACCP WCC Theory (lần 3)
161 Retake HV K5 22-May 8:00 HV ACCP C Theory (lần 1)
162 Retake HV K5 22-May 8:00 HV ACCP C Practical (lần 1)
163 Retake 23-May 15:30 Lab ACCP & ACNA Các môn lý thuyết (India, HNA, ACNA)
164 T1309H 24-May 8:00 12:00 Class Sem1 Project Sem 1
165 Retake HV K4 24-May Class ACCP PJ Sem 1, ePJ Sem 2
166 Retake HV K3 24-May Class ACCP ePJ Sem 3
167 Entry 26-May 8:30 11:00 Class ACCP GMAT & ENGLISH
168 Retake 26-May 8:00 10:00 Lab ACCP ACCP Practical
169 A1403M 27-May 19:30 20:15 Lab Sem1 Test T1: C Theory
170 A1403M 29-May 19:30 21:30 Lab Sem1 Test T2: C Practical
171 Retake 29-May 13:30 ACNA Lab ACNA ACNA Practical
172 Retake HV K4 29-May 13:30 HV ACCP WF 1 Practical (lần 1)
173 Retake HV K4 29-May 15:30 HV ACCP WF 1 Theory (lần 1)