Lịch thi học viên tháng 1/2014

Lịch thi học viên tháng 1/2014

902 3-Jan-14 2014/1 8:00 8:45 Lab Retake ACCP, ACNA Lý thuyết HNA, ACNA
903 4-Jan-14 2014/1 8:00 8:45 Lab Retake ACCP Lý thuyết India
787 6-Jan-14 2014/1 8:30 10:40 Class Entry ACCP GMAT & ENGLISH
788 7-Jan-14 2014/1 17:30 18:15 Lab C1212L ACCP TEST T6: DDSQL Theory
910A 7-Jan-14 2014/1 13:30 13:15 Lab K3CDA02 HV XMJ Theory
911A 7-Jan-14 2014/1 14:30 15:15 Lab K3CDA01 HV XMJ Theory
904 7-Jan-14 2014/1 15:30 17:30 Lab Retake ACCP Các môn thực hành (C, HDJ, SQL, Java, NET)
733B 8-Jan-14 2014/1 10:00 10:45 Class R1306H ACNA TEST T6: CISCO Theory
912 8-Jan-14 2014/1 13:30 14:15 Lab Khóa 4 HV XML Theory (lần 3)
913 8-Jan-14 2014/1 13:30 14:15 Lab Khóa 4 HV XML Theory (lần 3)
789 9-Jan-14 2014/1 10:00 10:45 Lab C1208H sem 3 TEST T1: Windows Forms with C#1 Theory
914 9-Jan-14 2014/1 13:00 15:00 Lab K3CDA02 HV XMJ Practical
915 9-Jan-14 2014/1 15:00 17:00 Lab K3CDA01 HV XMJ Practical
905 9-Jan-14 2014/1 13:30 16:00 Lab ACNA Retake ACNA ACNA Practical
790 10-Jan-14 2014/1 13:30 16:00 Lab ACNA R1306H ACNA TEST T7: CISCO Practical
791 10-Jan-14 2014/1 19:30 20:15 Lab C1203L sem 4 TEST T1: Windows Forms with C#1 Theory
916 10-Jan-14 2014/1 8:00 10:00 Lab Khóa 3 HV WCF Practical (lần 3)
917 10-Jan-14 2014/1 10:00 10:45 Lab Khóa 3 HV WCF Theory (lần 3)
793 11-Jan-14 2014/1 17:45 19:45 Lab C1212L ACCP TEST T7: DDSQL Practical
794 11-Jan-14 2014/1 10:00 12:00 Lab C1208H sem 3 TEST T2: Windows Forms with C#1 Practical
906 11-Jan-14 2014/1 15:30 17:30 Lab Retake ACCP Các môn thực hành (C, HDJ, SQL, Java, NET)
792A 14-Jan-14 2014/1 17:30 18:15 Class N1302L ACNA Test T8: E2K3M Theory
796 14-Jan-14 2014/1 19:30 21:30 Lab C1203L sem 4 TEST T2: Windows Forms with C#1 Practical
797 15-Jan-14 2014/1 17:30 18:15 Lab A1307L sem 1 TEST T6: DDSQL Theory
798 15-Jan-14 2014/1 8:30 10:40 Class Entry ACCP GMAT & ENGLISH
918 15-Jan-14 2014/1 8:00 10:00 Lab Khóa 3 HV WEB 1 Practical (lần 4)
919 15-Jan-14 2014/1 10:00 10:45 Lab Khóa 3 HV WEB 1 Theory (lần 4)
920 15-Jan-14 2014/1 13:30 15:30 Lab Khóa 4 HV RDB Practical (lần 4)
921 15-Jan-14 2014/1 15:30 16:15 Lab Khóa 4 HV RDB Theory (lần 4)
795A 16-Jan-14 2014/1 13:30 16:00 Lab ACNA N1302L ACNA Test T9: E2K3M Practical
922 16-Jan-14 2014/1 10:00 10:45 Lab Khóa 3 HV WEB 1 Theory (lần 4)
907 16-Jan-14 2014/1 15:30 16:15 Lab Retake ACCP Lý thuyết India
799 18-Jan-14 2014/1 17:30 19:30 Lab A1307L sem 1 TEST T7: DDSQL Practical
908 18-Jan-14 2014/1 15:30 16:15 Lab Retake ACCP, ACNA Lý thuyết HNA, ACNA
800 22-Jan-14 2014/1 13:30 14:15 Lab T1304I sem 1 TEST T6: DDSQL Theory
801 22-Jan-14 2014/1 19:30 20:15 Lab C1207M sem 2 TEST T8: Programming in C# Theory
802 22-Jan-14 2014/1 8:30 10:40 Class Entry ACCP GMAT & ENGLISH
923 22-Jan-14 2014/1 13:00 13:45 Lab K3CDA02 HV WCC Theory
924 22-Jan-14 2014/1 15:00 15:45 Lab K3CDA01 HV WCC Theory
803 23-Jan-14 2014/1 10:00 10:45 Lab C1208H sem 3 TEST T3: Windows Forms with C#2 Theory
804 24-Jan-14 2014/1 8:30 9:15 Class T1309H sem 1 TEST T3: HDJ&DWCS5 Theory
805 24-Jan-14 2014/1 17:45 18:30 Lab A1109L sem 3 TEST T9: Enterprise Application Development Theory
806 24-Jan-14 2014/1 13:30 15:30 Lab T1304I sem 1 TEST T7: DDSQL Practical
807 24-Jan-14 2014/1 19:30 21:30 Lab C1207M sem 2 TEST T9: Programming in C# Practical
808 25-Jan-14 2014/1 8:30 10:30 Lab T1309H sem 1 TEST T4: HDJ & DWCS5 Practical
809 25-Jan-14 2014/1 17:45 19:45 Lab A1109L sem 3 TEST T10: Enterprise Application Development Practical
900 25-Jan-14 2014/1 10:00 12:00 Lab C1208H sem 3 TEST T4: Windows Forms with C#2 Practical