Lịch thi học viên tháng 11/2013

Lịch thi học viên tháng 11/2013

598A
4-Nov-13 2013/11 13:30 16:00 Lab ACNA R1306H ACNA TEST T3: W2K3E Practical
621 4-Nov-13 2013/11 17:45 18:30 Lab RACS1310L sem 2 TEST T10: Advanced Programming in C# Theory
646 4-Nov-13 2013/11 13:30 15:30 Lab Retake ACCP Các môn thực hành (C, HDJ, SQL, Java, NET)
622 5-Nov-13 2013/11 8:30 11:00 Class Entry GMAT & ENGLISH
623 6-Nov-13 2013/11 15:45 16:30 Lab C1106K sem 4 TEST T5: EJB Theory
683 6-Nov-13 2013/11 8:00 10:00 Lab Khóa 3 HV WFC# 2 Practical (lần 3)
684 6-Nov-13 2013/11 10:00 10:45 Lab Khóa 3 HV WFC# 2 Theory (lần 3)
685 6-Nov-13 2013/11 14:00 14:45 Lab Khóa 4 HV XML Theory (lần 1)
619A 7-Nov-13 2013/11 17:45 18:30 Class N1302L ACNA Test T10: Linux Theory
647 7-Nov-13 2013/11 17:45 18:30 Lab Retake ACCP, ACNA Lý thuyết HNA, ACNA
686 7-Nov-13 2013/11 17:45 18:30 Lab Khóa 4 HV HDJ&DW Theory (lần 4)/ thi tại 19NT
624A 8-Nov-13 2013/11 17:45 19:45 Lab RACS1310L sem 2 TEST T11: Advanced Programming in C# Practical
625 8-Nov-13 2013/11 15:45 17:45 Lab C1106K sem 4 TEST T6: EJB Practical
648A 9-Nov-13 2013/11 15:45 16:30 Lab Retake ACCP Lý thuyết India
626A 12-Nov-13 2013/11 13:30 16:00 Lab ACNA N1302L ACNA Test T11: Linux Practical
681 12-Nov-13 2013/11 Class T1309H sem 1 TEST T1: C Theory
687 12-Nov-13 2013/11 8:00 10:00 Lab Khóa 2 HV XMJ Practical (lần 5)
688 12-Nov-13 2013/11 10:00 10:45 Lab Khóa 2 HV XMJ Theory (lần 5)
689 12-Nov-13 2013/11 8:00 10:00 Lab Khóa 3 HV WEB 2 Practical (lần 3)
690 12-Nov-13 2013/11 10:00 10:45 Lab Khóa 3 HV WEB 2 Theory (lần 3)
649 13-Nov-13 2013/11 13:30 16:00 Lab ACNA Retake ACNA ACNA Practical
691 13-Nov-13 2013/11 8:00 8:45 Lab K4CDA01 HV JAVA &GAJ Theory
692 13-Nov-13 2013/11 9:00 11:00 Lab K4CDA01 HV JAVA&GAJ Practical
650 14-Nov-13 2013/11 8:00 8:45 Lab Retake ACCP Lý thuyết India
627 15-Nov-13 2013/11 17:45 18:15 Lab C1109L sem 3 TEST T7: Web Programming 2 Theory
628 15-Nov-13 2013/11 8:30 11:00 Class Entry GMAT & ENGLISH
682 15-Nov-13 2013/11 Lab T1309H sem 1 TEST T2: C Practical
629 16-Nov-13 2013/11 17:45 18:30 Lab A1109L sem 3 TEST T5: Web Programming 1 Theory
630 16-Nov-13 2013/11 17:45 18:15 Lab C1212L ACCP TEST T4: HDJ&DWMX Theory
631 18-Nov-13 2013/11 17:45 19:45 Lab C1109L sem 3 TEST T8: Web Programming 2  Practical
632 19-Nov-13 2013/11 17:45 18:30 Lab A1205M sem 2 TEST T8: Programming in C# Theory
633 19-Nov-13 2013/11 17:45 19:45 Lab C1212L ACCP TEST T5: HDJ & DW8 Practical
651 19-Nov-13 2013/11 15:45 17:45 Lab Retake ACCP Các môn thực hành (C, HDJ, SQL, Java, NET)
693 19-Nov-13 2013/11 8:00 10:00 Lab Khóa 3 HV WEB 1 Practical (lần 3)
694 19-Nov-13 2013/11 10:00 10:45 Lab Khóa 3 HV WEB 1 Theory (lần 3)
695 19-Nov-13 2013/11 13:30 15:30 Lab Khóa 4 HV RDB Practical (lần 1)
696 19-Nov-13 2013/11 15:30 16:15 Lab Khóa 4 HV RDB Theory (lần 1)
635 20-Nov-13 2013/11 17:45 19:45 Lab A1109L sem 3 TEST T6: Web Programming 1  Practical
634A 21-Nov-13 2013/11 13:30 14:15 Lab C1211I sem 2 TEST T2: Java 1 Theory
652 21-Nov-13 2013/11 8:00 8:45 Lab Retake ACCP, ACNA Lý thuyết HNA, ACNA
697 21-Nov-13 2013/11 8:00 8:45 Lab K3CDA02 HV  EJB Theory
698 21-Nov-13 2013/11 9:00 9:45 Lab K3CDA01 HV  EJB Theory
699 21-Nov-13 2013/11 13:00 K3CDA01 HV EJB Practical
700 21-Nov-13 2013/11 15:00 K3CDA02 HV EJB Practical
637 22-Nov-13 2013/11 17:45 19:45 Lab A1205M sem 2 TEST T9: Programming in C# Practical
653 23-Nov-13 2013/11 15:45 17:45 Lab Retake ACCP Các môn thực hành (C, HDJ, SQL, Java, NET)
701 23-Nov-13 2013/11 15:45 17:45 Lab Khóa 4 HV HDJ&DW Practical (lần 4)/ thi tại 19NT
640 25-Nov-13 2013/11 8:30 11:00 Class Entry GMAT & ENGLISH
636B 26-Nov-13 2013/11 13:30 14:15 Lab C1204I sem 3 TEST T7: Web Programming 2 Theory
639A 27-Nov-13 2013/11 17:45 18:15 Lab A1307L sem 1 TEST T4: HDJ&DWMX Theory
643 27-Nov-13 2013/11 9:30 10:15 Class R1306H ACNA TEST T4: W2K8I Theory
654A 27-Nov-13 2013/11 17:00 17:45 Lab Retake ACCP Lý thuyết India
638B 28-Nov-13 2013/11 13:30 15:30 Lab C1204I sem 3 TEST T8: Web Programming 2  Practical
655 28-Nov-13 2013/11 13:30 16:00 Lab Retake ACNA ACNA Practical
702 28-Nov-13 2013/11 13:30 15:30 Lab Khóa 4 HV C Practical (lần 3)
703 28-Nov-13 2013/11 15:00 15:45 Lab Khóa 4 HV C Theory (lần 3)
641A 29-Nov-13 2013/11 17:45 19:45 Lab A1307L sem 1 TEST T5: HDJ & DW8 Practical
645 29-Nov-13 2013/11 13:30 16:00 Lab ACNA R1306H ACNA TEST T5: W2K8I Practical
704 29-Nov-13 2013/11 8:00 10:00 Lab Khóa 3 HV WCF Practical (lần 1)
705 29-Nov-13 2013/11 10:00 10:45 Lab Khóa 3 HV WCF Theory (lần 1)
656A 30-Nov-13 2013/11 15:45 17:45 Lab Retake ACCP Các môn thực hành (C, HDJ, SQL, Java, NET)
706 30-Nov-13 2013/11 Khóa 1,2 + Học lại HV Bảo vệ lại ĐA sem 4
707 30-Nov-13 2013/11 Khóa 3 HV Bảo vệ lại ĐA Sem 2