Lịch thi học viên Tháng 08/2012

Published by admin on

Mã kỳ thi Ngày Bắt đầu Kết thúc Địa điểm Lớp Kỳ học Môn
127 Nguyễn Chí Thanh
312 03/08 19:45 20:30 19NT A1103M Sem 2 Test T1: Java Theory
313 03/08 13:30 HV HV-K1 Sem 4 EJB Practical (lần 4)
314 03/08 15:00 HV HV-K1 Sem 4 EJB Theory (lần 4)
315 03/08 08:00 HV HV-K2 Sem 2 ACS Practical (lần 2)
316 03/08 10:00 HV HV-K2 Sem 2 ACS Theory (lần 2)
359 03/08 HV C1101QK Sem 1 RDBMS Theory
360 03/08 HV C1102QI Sem 1 RDBMS Theory
317 04/08 08:00 19NT C1003H Sem 3 eProject Evaluation
318 04/08 C0909K Sem 4 eProject Evaluation
319 04/08 C0906G Sem 4 eProject Evaluation
361 04/08 HV C1101QK Sem 1 RDBMS Practical
362 04/08 HV C1102QI Sem 1 RDBMS Practical
281A 06/08 15:45 19NT C1106K Sem 2 Test T10: GAJ Theory
320 06/08 07:30 127NCT C1109G Sem 2 Test T1: XML Theory
321 07/08 08:00 08:45 19NT A0909G & A0910G Sem 4 Test T6: XMJ & DWSJ Theory
322 07/08 13:30 HV HV-K1 Sem 4 XMJ&DWSJ Practical  (lần 3)
323 07/08 15:30 HV HV-K1 Sem 4 XMJ&DWSJ Theory (lần 3)
324 07/08 08:00 HV HV-K2 Sem 3 WF Practical (lần 2)
325 07/08 10:00 HV HV-K2 Sem 3 WF Theory (lần 2)
363 07/08 HV C1101QK RDBMS Theory (BS)
364 07/08 HV C1102QI RDBMS Theory (BS)
326 08/08 13:30 14:15 127NCT C1008I Sem 3 Test T7: Programming Web Services in .NET + AFSS Theory
327 08/08 19:45 20:15 19NT C0908M Sem 4 Test T3: WAJS Theory
311A 09/08 09:30 10:15 127NCT C0912H Sem 4 Test T4: EJB Theory
328 09/08 08:00 HV HV-K3 Sem 1 C Practical (lần 5)
329 09/08 10:00 HV HV-K3 Sem 1 C  Theory (lần 5)
330 09/08 10:00 HV HV-K3 Sem 1 CF Theory (lần 5)
331 10/08 15:45 19NT C1106K Sem 2 Test T2: Java & GAJ Practical
332 10/08 08:00 10:00 19NT A0909G & A0910G Sem 4 Test T7: XMJ & DWSJ Practical
334 10/08 10:00 HV HV-K2 Sem 3 ASPN Theory (lần 1)
335 10/08 08:00 HV HV-K2 Sem 3 ASPN Practical (lần 1)
337A 10/08 13:00 HV HV-K1 Sem 4 WPSJ Practical (lần 5 )
338A 10/08 15:00 HV HV-K1 Sem 4 WPSJ Theory (lần 5 )
336 11/08 13:30 15:30 127NCT C1008I Sem 3 Test T8: Programming Web Services in .NET + AFSS Practical
339 11/08 19NT HV-K1 Sem 234 eProject Evaluation
344A 13/08 09:30 11:30 127NCT C0912H Sem 4 Test T5: EJB Practical
333A 14/08 14:00 HV HV-K1 Sem 4 WAJS Theory (lần 3)
340 14/08 08:00 HV HV-K2 Sem 2 PCS Practical (lần 3)
341 14/08 10:00 HV HV-K2 Sem 2 PCS Theory (lần 3)
342 14/08 10:00 HV HV-K2 Sem 2 XML Theory  (lần 4)
343 15/08 19:45 20:30 19NT A0909M Sem 4 Test T4: EJB Theory
345 16/08 08:00 HV HV-K3 Sem 1 HDJ&DW Practical (lần 1)
346 16/08 10:00 HV HV-K3 Sem 1 HDJ&DW Theory (lần 1)
347 18/08 19:45 21:45 19NT A0909M Sem 4 Test T5: EJB Practical
348 18/08 19NT Bảo vệ lại ĐA sem2, sem 3,4
349 18/08 19NT HV-K2 Bảo vệ lại ĐA sem 1,2
351 22/08 19:45 20:30 19NT A1103M Sem 2 Test T10: GAJ Theory
352 23/08 08:00 HV HV-K3 Sem 1 RDB Practical (lần 1)
353 23/08 10:00 HV HV-K3 Sem 1 RDB Theory (lần 1)
354 23/08 07:30 127NCT C1109G Sem 2 Test T2: Java Theory
365 24/08 13:30 HV HVKTQS -K1 Sem 4 EJB Practical (lần 5)
366 24/08 15:00 HV HVKTQS -K1 Sem 4 EJB Theory (lần 5)
355 25/08 19:45 21:45 19NT A1103M Sem 2 Test T2: Java & GAJ Practical
356 28/08 17:45 18:30 19NT A1109L Sem 1 Test T6: DDSQL Theory
367 28/08 13:30 HV HVKTQS -K1 Sem 4 XMJ&DWSJ Practical  (lần 4)
368 28/08 15:30 HV HVKTQS -K1 Sem 4 XMJ&DWSJ Theory (lần 4)
369 28/08 13:30 HV HVKTQS -K1 Sem 4 WAJS Theory (lần 4)
357 31/08 07:30 08:15 19NT C1010G Sem 3 Test T7: PWSN & AFSS Theory
358 31/08 17:45 19:45 19NT A1109L Sem 1 Test T7: DDSQL Practical
370 31/08 13:30 HV HVKTQS -K2 Sem 2 ACS Practical (lần 3)
371 31/08 15:30 HV HVKTQS -K2 Sem 2 ACS Theory (lần 3)
19 Nguyễn Trãi
186B 1-Aug-2012 19:45 20:30 Class 3 N1110M ACNA Test T10: Linux Theory
197A 3-Aug-2012 15:45 16:30 Lab 1 C1102K Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
220 3-Aug-2012 13:30 Lab 1 Retake _ Dự kiến ACCP Các môn thực hành C, HDJ
189B 3-Aug-2012 13:30 15:30 Lab ACNA N1110M ACNA Test T11: Linux Practical
221 4-Aug-2012 13:00 C0905M Sem 4 e project sem 4
222 4-Aug-2012 13:00 A0905L Sem 4 e Project sem 4
223 4-Aug-2012 17:45 18:30 Lab 1 C1101L Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
224 6-Aug-2012 8:30 11:30 Class2 Entry Thi đầu vào
225 6-Aug-2012 15:45 Lab 1 Retake _ Dự kiến ACCP Các môn thực hành Java
226A 8-Aug-2012 19:45 20:30 C1106M sem 2 Test T2: Java  Theory
227 8-Aug-2012 17:45 19:45 Lab 1 C1101L Sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
198A 8-Aug-2012 15:45 17:45 Lab 1 C1102K Sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical
228 8-Aug-2012 10:00 Lab 1 Retake _ Dự kiến ACCP Các môn thực hành SQL
229 10-Aug-2012 13:30 Lab 1 Retake _ Dự kiến ACCP Các môn thực hành .Net
231 11-Aug-2012 17:45 18:30 Lab 1 A1005L sem 3 Test T3: ASP.NET Theory
232 13-Aug-2012 13:30 Lab 1 Retake _ Dự kiến ACCP Lý thuyết HNA
233 15-Aug-2012 8:30 11:30 Class2 Entry Thi đầu vào
234 15-Aug-2012 17:45 19:45 Lab 1 A1005L sem 3 Test T4: ASP.NET Practical
235 15-Aug-2012 10:00 Lab 1 Retake _ Dự kiến ACCP Lý thuyết India i7.1
230 18-Aug-2012 08:00 Class 1 A1009H Sem 2 e project sem 2
236 18-Aug-2012 15:45 Lab 1 Retake _ Dự kiến ACCP Các môn thực hành C, HDJ, SQL
237 20-Aug-2012 17:45 Lab 1 Retake _ Dự kiến ACCP Các môn thực hành Java
238 22-Aug-2012 13:30 Lab 1 Retake _ Dự kiến ACCP Lý thuyết HNA, ACNA Theory
239 24-Aug-2012 15:45 16:30 Lab 1 C1102K Sem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory
240 24-Aug-2012 10:00 Lab 1 Retake _ Dự kiến ACCP Lý thuyết India i7.1
194B 25-Aug-2012 19:45 20:30 Lab ACNA N1112M ACNA Test T4: W2K3I Theory
241 25-Aug-2012 8:30 11:30 Class2 Entry Thi đầu vào
242 25-Aug-2012 13:30 Lab ACNA Retake _ Dự kiến ACNA ACNA Practical
248 25-Aug-2012 A0911M Sem 3 e Project sem 3
249 25-Aug-2012 9:30 10:15 Class 1 T1207H sem 1 Test T1: CF Theory
191B 25-Aug-2012 17:45 18:30 Class 3 N1205L ACNA Test T2:W2K3E Theory
192B 28-Aug-2012 13:30 15:30 Lab ACNA N1205L ACNA Test T3: W2K3E Practical
196B 28-Aug-2012 13:30 15:30 Lab ACNA N1112M ACNA Test T5: W2K3I Practical
243 28-Aug-2012 15:45 17:45 Lab 1 C1102K Sem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical
244 28-Aug-2012 17:45 Lab 1 Retake _ Dự kiến ACCP Các môn thực hành .Net
245 29-Aug-2012 17:45 18:30 Lab 1 C1101L Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
250 29-Aug-2012 07:30 08:15 Class 3 N1107G ACNA Test T1: Linux Theory
246 31-Aug-2012 19:45 20:30 C1106M sem 2 Test T3: Advanced Java Theory
247 31-Aug-2012 13:30 Retake _ Dự kiến ACCP Java &.Net Practical
251 31-Aug-2012 07:30 10:30 Lab ACNA N1107G ACNA Test T2: Linux Practical