Photoshop: Web Design (Bài 6 và Bài 7)

Justin Seele giới thiệu khóa học Photoshop qua các video tiếp theo dưới đây:

Bài 6: Tạo Wireframes

Bài 7: Làm việc với văn bản