Justin Seele giới thiệu khóa học Photoshop qua các video tiếp theo dưới đây:

Bài 8: Sử dụng Layer Styles

Bài 9: Tạo một  website mockup