Photoshop: Web Design (Bài 12 và Bài 13)

Justin Seele giới thiệu khóa học Photoshop qua các video tiếp theo dưới đây:

Bài 12: Web  workflow

Bài 13: Làm việc với các ứng dụng khác

Trên đây toàn bộ các video về  khóa học photoshop. Chúc các bạn hoàn thành tốt khóa học này.