Justin Seele giới thiệu khóa học Photoshop qua các video tiếp theo dưới đây:

Bài 10: Tối ưu hóa web graphics

Bài 11: Tạo ảnh Sprites